stránky nejen o Tarotu...ale hlavně o něm

Za obsah reklam na těchto stránkách neručím. Pokud se jich chcete zbavit, používejte prohlížeč Google Chrome s doplňkem AdBlock.

Informace o čtyřech živlech

 

   Nauka o čtveré podstatě všech hmotných věcí, o čtyřech aspektech existence hmoty nebo o čtyřech živlech se poprvé objevuje ve starém Řecku. Empedoklés z Akragantu hovoří o čtyřech kořenech věcí : Slunci (oheň), Zemi (země), Moři (voda) a Nebi (vzduch). Vznik a zánik věcí se podle něj děje slučováním (Láskou) a rozlučováním (Svárem) těchto živlů v určitých kvantitativních poměrech.

  

Platón (* 427, + 347 p.n.l) již přiřazoval každému živlu tři vlastnosti: Ohni - jas, jemnost, pohyb / Zemi - temnost, hustotu, klid / Vzduchu - jemnost, pohyb, temnost / / Vodě - temnost, hustotu, pohyb.
  

Významný posun v živlové teorii nastal díky Aristotelovi (* 384, + 322 p.n.l), který přisoudil každému živlu dvojici vlastností. Každý živel má takto jednu vlastnost, která je specificky jeho, a druhou vlastnost, která jej coby prostředník spojuje s živlem následujícím (respektive obě jej spojují se dvěma neantagonistickými živly). Tímto nabývá živlová teorie na dynamice.

   
Živly byly již od dob Starého Řecka spojovány se čtyřmi základními letorami, se čtyřmi typickými kategoriemi lidských projevů, jak je definoval Hippokratés - ohnivý cholerik, zemitý melancholik, vzdušný sangvinik a vodní flegmatik.

  
C.G.Jung přichází s analogickou čtveřicí tzv. psychických funkcí, které vymezují čtyři psychologické aspekty psychické orientace. Vnímání konstatuje, že něco je, myšlení zjišťuje, co to je, cítění nám říká, zda se nám to hodí, líbí či ne, zda to chceme přijímat či ne, a intuice nám napoví, odkud to pochází a kam to spěje. Psychické funkce představují čtvero přístupů, čtvero psychických aktivit, které nám slouží ke zpracování a příjmu obsahů přicházejících z vnějšku nebo zevnitř.

  
Jung dále rozlišuje dvojici funkcí „racionálních" (MYŠLENÍ a CÍTĚNÍ) a „iracionálních" (VNÍMÁNÍ a INTUICE). Racionální funkce hodnotí stav okolo sebe, vyjadřují se k situaci objektivně (MYŠLENÍ) nebo subjektivně (CÍTĚNÍ). Iracionální funkce nehodnotí, pouze zpracovávají a konstatují skutečnosti (VNÍMÁNÍ) a možnosti (INTUICE) daného stavu věcí. Pro obě dvojice funkcí platí, že můžeme používat v daný moment pouze jednu z nich. Buďto myslíme nebo cítíme.
INTUICE (OHEŇ) Intuice pojímá věci „skutečně", ale spíše nevědomým "vnitřním vjemem" možností obsažených ve věcech než-li vědomým smyslovým aparátem. Popisuje nálady, možnosti, hledí skrze a okolo. Bez námahy chápe vnitřní smysl dění, detaily a fyzickou realitu zážitku nebo předmětu pomíjí.
MYŠLENÍ (ZEMĚ) Myšlení je funkce, která dosahuje porozumění a hodnocení stavu vnějšího světa myšlenkovými poznávacími prostředky na základě objektivní pravdivosti (na úkor osobního subjektivního prožitku). Dominuje tu logika, rozlišení, roztřídění informací podle kritérií. Je tu obvykle apriorní představa toho, jak má něco vypadat.
VNÍMÁNÍ (VZDUCH) Vnímání konstatuje, popisuje skutečnost na základě smyslových vjemů (přenosu nervových vzruchů). Jde o povrch věcí a zážitků, věci jsou brány takové, jaké jsou - - realita par excellence. Je tu výtečná paměť na detaily, ale schází vědomí souvislostí mezi nimi.
CÍTĚNÍ (VODA) Cítění představuje hodnocení stavu na základě subjektivních pocitů, libostí, na úkor logiky a objektivity. Jediným kritériem je tu příjemné - nepříjemné, milé - nemilé, libé - nelibé ! Hodnocení na dobré a špatné tu neplatí ! Nic není a priori dáno, záleží na momentálním posouzení situace tady a teď. Chování je ryze subjektivní a dosti nevyzpytatelné.

 

   

OBVYKLE PŮSOBÍ NEJSILNĚJI ŽIVEL TOHO ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU, VE KTERÉM SE NACHÁZÍ SLUNCE!
Např.“ Slunce ve Vahách = charakter dané osoby odpovídá živlu vzduchu.


Jestliže jsou živly v rovnováze, znamená to vyváženou povahu.
Když živel zcela schází nebo je jen slabě zastoupen, je to také důležité. Naznačuje to povahu, která má nedostatek vlastností toho živlu: bez ohně, bez země, bez vody nebo bez vzduchu.
S oblastí chybějícího/málo zastoupeného živlu zachází člověk obtížněji nebo k němu nemá vztah. Může to být stinná stránka: co pokládá za špatné nebo si s tím neví rady, odkládá sem. Nebo ho tato oblast naopak přitahuje.
Ve skutečnosti není žádný živel chybějící, nýbrž skrytý!

U chybějícího živlu je důležité, jaké postavení v horoskopu zaujímá planeta pro něj nejtypičtější – může tento živel vyvážit, nebude tak markantní. Přesto se konfrontaci s ním nevyhneme.

Jeden dominantní živel (5 planet a více)
Bývají to velmi výrazné, někdy možná příliš extrémní a jednostranné typy. Dominance jednoho živlu je v horoskopech často spjata s jiným neobsazeným živlem.

  
Oheň - nadšení a plné nasazení pro to, co člověk dělá (zápal), aktivita, schopnost vyjadřovat a prosazovat své postoje, emocionalita, individualismus, vznětlivost, prchlivost a agresivita. Sklon ovládat své okolí a přeskakovat z jedné věci na druhou. Může jim být zatěžko vnímat ostatní jako jedince s vlastními přáními a potřebami.
Země - objektivita, pragmatismus, racionální řešení konkrétních věcí, soustředěnost na detaily, metodičnost, zodpovědnost, stálost. Bývají rigidní, stereotypní a nepružní. Zabývání se konkrétními detaily a hmatatelnými výsledky. Zaměření na to, co lze poznat smysly.
Vzduch - vynikající adaptabilita na okolní prostředí, komunikace, přenos informací, formulace myšlenek a hodnot intelektuálním způsobem. Bývají ovšem povrchní, prchaví, roztěkaní, nespolehliví, nepraktičtí (jejich nápady nemusí být často reálné) a nad jiné trpí žvanivostí. Žijí „hlavou“. Pídí se po vědomostech a komunikaci. Mohou působit neosobně.
Voda - lidé velice citliví, emocionální, s hlubokým vhledem do nitra věcí, s intenzivním prožíváním, schopností souznění a empatie. Mají smysl pro přirozený plynulý běh věcí, jsou velice univerzální. Bývají často pasivní, proplouvající životem, přecitlivělí, dotýkají se jich i ty nejmenší životní zvraty, skoky a otřesy. Mohou se ztrácet ve svých citech a pocitech, problémy se sebevymezením. Mohou se stahovat do sebe. Často mediální nadání.

  
Deficit jednoho živlu
Doprovází obyčejně dominanci jednoho nebo dvou živlů jiných. Bývá to velice zásadní informace, neboť neobsazený živel (inferiorní funkce) vyvolává silný vnitřní tlak směřující k jeho naplnění (zvědomění). Neobsazený živel ukazuje na typ reakcí a zkušeností, které nemáme přirozeně zažité a kterým se dlouho a těžko učíme. Často si tak tito lidé vybírají životní poslání a profese, které s tímto živlem významně korespondují.
  

Oheň - potřeba probouzet v sobě individuální aktivitu, tvořivost, nadšení, průbojnost. Někdy je tu nucená aktivita, veselí.
Země - schází mnohdy rozvaha, zodpovědnost a stabilita. Jsou to lidé, kteří bývají manipulovatelní. Nedostatek zemského živlu se může projevovat spekulováním, lpěním na předsudcích a formalitách.
Vzduch - chybí obvykle schopnost adaptace, jsou tu horší vyjadřovací schopnosti. Často inklinují k činnostem, které vyžadují intelekt a zpracovávání informací - hlad po četbě, informacích.
Voda - obtížně pronikají pod povrch věcí, mohou trpět pocity nenaplněnosti, bezvýznamnosti a absurdity života. Mohou být poněkud necitliví, naivní a také fanatičtí (Hitler).
  

Dominance dvou živlů
To bývá stav napětí a přetahování se, kdy ani jeden živel (funkce) není dominantní. Dochází tu k prolínání a někdy neočekávanému a nepředvídatelnému střídání dvou přístupů:

  
oheň - voda: sinusoida, náladovost, střídání aktivity s pasivitou, smíchu s pláčem, nadšení se skepsí
oheň - vzduch: raketa, turbo, nadšení, iniciativa, spousta úsilí často přijde v niveč - malá reálnost
země - voda: vážnost, hloubka, vnitřní síla, stabilita, plodnost, zakořeněnost, ulpívání
vzduch - voda: imaginace, umělecké sklony, jemnost, prchavost
oheň - země: veliká síla, soustředěný tlak, pokud je energie příliš spoutaná, dochází k explozím
vzduch - země: objektivita, odstup, nezúčastněnost, realismus, praktické dovednosti
  

Bez výrazné dominance živlů
Doplňující informace můžeme získat z obsazení kvartálů a kvadrantů horoskopu. Obecně jsou to však lidé univerzální (C.G.Jung), bez výraznějších extrémů ve svých projevech, někdy poněkud nevýrazní.

 

  

použitá literatura:

Taťána Goesová: ASTROLOGIE A SEBEPOZNÁNÍ

David Starzyczný: VÝKLAD KARET PRO ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ

Richard Novotný: ÚVOD DO ASTROLOGIE

Tracy Marks: HOROSKOP A JEHO SPRÁVNÝ VÝKLAD

a internet 

   

 
 
 
 

 

26.08.2007 12:56:42
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14187 | 18%)
Nevím (13677 | 18%)
Něco na tom je (14828 | 19%)
Záleží na kartáři (15812 | 21%)
Věřím tomu (18338 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12437 | 11%)
pocit krize (12263 | 11%)
starost o blízké osoby (12019 | 11%)
citové problémy (12885 | 12%)
jiný důvod (11597 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14245 | 20%)
Splnilo se minimum (14195 | 19%)
Splnila se většina (15102 | 21%)
Všechno se splnilo (14243 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (14011 | 20%)
do 500,-Kč (15063 | 21%)
do 1000,-Kč (13323 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11862 | 13%)
Jednou (11771 | 12%)
Jednou za rok (11597 | 12%)
Několikrát do roka (11932 | 13%)
Několikrát do měsíce (12088 | 13%)
Několikrát do týdne (12495 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11645 | 13%)
uklidnil mě (11523 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one