stránky nejen o Tarotu...ale hlavně o něm

Za obsah reklam na těchto stránkách neručím. Pokud se jich chcete zbavit, používejte prohlížeč Google Chrome s doplňkem AdBlock.

KARTY VELKÉ ARKÁNY JAKO ŽIVOTNÍ SYMBOLY

KARTY VELKÉ ARKÁNY JAKO ŽIVOTNÍ SYMBOLY - obrázek

KARTY VELKÉ ARKÁNY JAKO ŽIVOTNÍ SYMBOLY - obrázek

Životní symbol je karta Velké Arkány, která charakterizuje Váš talent, vlohy, Vaše poslání, úkol a směřování v tomto životě.
Je to symbol Vašeho základního nastavení, symbol Vaší duše.
Výpočet životního symbolu
 
Sečtěte:
 
DEN + MĚSÍC + ROK narození.
 
Dále sečtěte jednotlivé cifry čísla, které Vám vyšlo. Pokud dostanete dvojmístné číslo větší než 21, znovu jej sečtěte.
 
Výsledné číslo je číslem karty Velké Arkány, která je Vaším životním symbolem.
 
 
Příklad:
 
Datum narození: 9.9.1956
9 + 9 + 1956 = 1974
1 + 9 + 7 + 4 = 21
 
Životním symbolem je zde karta Svět.

 
 
VÝZNAM JEDNOTLIVÝCH KARET COBY ŽIVOTNÍCH SYMBOLŮ
 
0 Blázen
Lidé vysoce tvořiví a neustále toužící po změně. Jsou obdařeni odvahou a rádi riskují. Vystupují jako by neznali strach, nebo ho umí mistrně skrývat. Přitahuje je mystika a vše tajemné. Dovedou nadšením nakazit ostatní. V životě se s důvěrou nechávají vést svou intuicí. Spontánnost, transcedence, radost ze života, velké dítě, nezodpovědnost.
 
Optimismus.Hravost, nekonvenčnost, bezstarostnost. Člověk otevřený, svobodný, otevřený novým cestám, dobrodruh. Může být nevinný a čistý, hravý, nekonvenční až výstřední. Hrozí ale lehkomyslnost, snílkovství, ukvapenost a horlivost, bezmyšlenkovitost, nedostatek řádu a disciplíny, pošetilost, ztřeštěnost, nezralost, neschopnost vědět, co chci. Bude jim dobře tam, kde má přednost nadšení a hravost před disciplínou a konvencí a také na místech, která nevyžadují příliš velkou zodpovědnost. Nebudou ve své kůži, když budou k zodpovědnosti hnáni, když bude omezována jejich svoboda, v prostředí kde vládne pesimismus, skepticismus nebo striktní realismus, kde nebudou mít nové podněty nebo příležitost k růstu. Negativně na ně bude působit, když nebudou před sebou mít perspektivu nebo nové nepoznané možnosti.
 
1 Mág
Lidé vynikající v komunikaci a příbuzně zaměřených oborech. Uplatní se jako učitelé, právníci, poradci, ve sdělovacích prostředcích, ale i jako návrháři nebo u filmu. Mají také vlohy pro fotografii, mohou být tiskovými mluvčími, diplomaty, zazáří v hudbě či literatuře. Mají schopnost inspirovat a motivovat okolí jak mluveným tak psaným slovem. Jsou taktici.
Jsou nápadití, umí využívat osobní talent, mají schopnost improvizace a komunikace.
 
mohou mít sklony k manipulaci a workoholismu. Jsou cílevědomí, kreativní a iniciativní. Mohou disponovat mnoha talenty, nebo popř. dokáží všechny své talenty zúročovat. Individualismus. Bude jim dobře tam, kde nehrozí stereotyp. Nebudou ve své kůži tam, kde nenajdou nějakou možnost uplatnění, nebo možnost projevit se. Negativně na ně může působit nečinnost (fyzická i duševní), letargie, nebo apatické okolí.
 
2 Velekněžka
Potřeba nezávislosti. Jsou obdařeni vnitřní silou, jsou houževnatí. Vyznačují se smyslem pro rovnováhu a harmonii. Mají prozíravou vnímavost, díky níž mohou ledacos odhalit. Uplatní se jako zprostředkovatelé, vyjednavači, prostředníci, konzultanti či diagnostici. Jsou vnímaví, učenliví, skromní, trpěliví a vnitřně celiství.
 
mají intuici a velké pochopení, empatii. Jsou schopni se rozhodovat intuitivně správně. Mohou působit tajemně, zasněně. Jsou schopni soucitu, ochrany a péče. Nebezpečí odtržení od světa nebo reality, vnitřní osamělosti, nezdravé pasivity. Mají tendenci spíš být svědkem a účastnit se, než aktivně jednat a být iniciátorem. V kolektivu se budou projevovat buď jako vnímaví členové nebo budou stát mimo a zpovzdálí pozorovat, než aby byli v čele. Bude jim dobře tam, kde se uplatní empatie a porozumění. Nebudou ve své kůži tam, kde budou závislí nebo omezováni, kde jim nebude rozuměno nebo nebudou rozumět (ne ve smyslu rozumu ale porozumění), na pozicích zaměřených na hmotný výsledek nebo nějaký pouze fyzicky zaměřený výkon. Negativně na může působit, když budou nuceni k rychlým iniciativním rozhodnutím nebo k rychlé rozhodné akci.
 
3 Císařovna
Schopnost dávat i přijímat formou lásky. Lidé nadaní schopností uzdravovat, být oporou a poskytovat útěchu. Jejich úkolem je přestat zapomínat na sebe sama a pečovat o sebe ve stejné míře jako o ostatní. Projevuje se u nich tendence „vynutit" si více lásky nebo uspíšit či pozměnit vývoj událostí, jimž přisuzují důležitost ve svém citovém životě. Mohou kolem sebe stavět obranné valy, aby svou citlivost obrnili nebo se bát své city projevit ze strachu, že je zasáhne odmítnutí. Uplatní se v profesích kde je třeba pečovat o druhé: lékaři, nemocniční personál, chovatelé apod. smysl pro krásu mohou použít povolání spjatém s vytvářením uměleckých nebo estetických forem, ale i jako terapeuti nebo kuchaři.
 
mohou být plodní v životě nebo profesi, plody jejich práce nebo života jsou pro ně důležité. Mohou být přitažliví a sexy - zvláště, jde-li o ženu. Dá se očekávat rodinné založení. Je zde nebezpečí poživačnosti, sklonům k hromadění majetku nebo naopak marnotratnosti. Lidé orientovaní na hmotu a požitky. Bude pro ně důležitá láska a city, krása, hmotný dostatek a harmonie. Může se projevovat mateřské nebo samaritánské založení. Mohou se také dobře uplatnit v profesích zaměřených na podporu růstu: chovatelství a pěstitelství. Bude jim dobře v „ženských" profesích a tam, kde vzniká krása, harmonie nebo lze dosahovat prosperity. Nebudou ve své kůži tam, kde je fyzická stránka života opomíjena ve prospěch pouze duchovní, tam, kde nedochází k rozmnožování něčeho růstu nebo tam, kde jsou dokonce svědky stagnace, ubývání nebo zániku-bez možnosti zvrátit to, nebo také na ryze mužských pozicích. Negativně na ně  může působit bída a utrpení, beznaděj, ošklivost, necitlivost nebo prázdnota.
 
4 Císař
Umět inspirovat a motivovat druhé. Silně vyvinuté vůdčí schopnosti a jsou proto okolím často dosazováni do vůdčích pozic, ať chtějí nebo ne. Přirozené je pro ně do něčeho se samostatně pustit, nebojí se podnikat. Uplatní se jako řídící pracovníci. V životě jsou neustále konfrontováni s pojmem moci a autority.  Jde-li o ženu představuje karta její vnitřní ideál muže, znamená, že má potřebu obklopovat se muži stejně silnými jako je ona. Jinak okamžitě ztrácí respekt a přestanou ji zajímat.  Tito lidé se uplatní v podnikání a vedoucích pozicích. Dále ve strojním inženýrství, návrhářství, konstruktérství, fotografii a filmu, dále v cestovním ruchu, při mezinárodních projektech. Hodně cestují, zajímá je fyzika a chemie a taktéž sport. Mají silnou vůli, rozhodnost, bojovnost a schopnost nebo chuť vítězit.
 
jsou cílevědomí, zodpovědní, vědí, co chtějí a jdou si za tím. Mohou však být panovační a despotičtí, bezcitní. Jejich jednání je pragmatické a logické, rozum převládá nad city. Mohou však mít vyvinutý „otcovský pud" - ve smyslu ochrany komunity, která je jejich „rodinou" stůj co stůj. Kolektivu většinou stojí v čele nebo jeho blízkosti. Bude jim dobře tam, kde vládne řád a struktura, na místech kde mohou uplatnit moc nebo jí dávat vzniknout a také v ryze „mužských" povoláních. Nebudou ve své kůži tam, kde nebudou mít respekt nebo autoritu, popř. kde nebude nikdo, kdo by je měl, tam kde je chaos, a na ryze ženských postech. Negativně na ně může působit podřízené nebo submisivní postavení, nebo bude-li po nich vyžadován cit či citlivost.
 
5 Velekněz
Zde hraje důležitou roli rodina či jiná společenství postavená na úzkých vztazích. Kolektivní založení. Vytváří komunitu s atmosférou ochoty pomáhat si a vycházet si vstříc. Platí to jak v soukromé tak pracovní oblasti. Posláním je otevírat druhým obzory a učit je. Ale to samé platí i opačně - umět informace nejen zprostředkovávat ale i přijímat. Uplatní se v oborech spojených s předáváním informací a osvětou, ve školství, výchově, poradenství, také v řídících pozicích. Zajímá se nejen o tvůrčí proces, ale také o to, jak jsou výsledky zúročeny. Přitahuje umění. Dalším rysem je poctivost a praktičnost. Mnohdy filozofická povaha a duchovní zájmy. Jsou schopní sebekontroly, soucitu a laskavosti.
 
jsou někým, kdo přináší víru, ideje, ideály, etiku, filozofii nebo životní moudrost. Jsou schopni jít příkladem. Morálka, etika a vnitřní smysl je pro ně důležitější než hmatatelné výsledky. Hrozí ale nebezpečí dogmatizmu nebo fanatismu, hmotné nebo fyzické záležitosti jim mohou být zcela cizí, nebo pro ně mohou být problematické. Bude jim dobře tam, kde mohou být vzorem nebo ke vzoru vzhlížet, a tam, kde hraje nějakou roli etika, nějaká filozofie či víra nebo moudrost - jejich rozvíjení a předávání. Nebudou ve své kůži, když budou postrádat vzor nebo společnost, které mohou být vzorem, nebo tam, kde je beznadějně rozvolněná morálka, kde nejsou žádné ideje, ideály ani zájem o ně, a také tam, kde jde pouze o hmotné a fyzické záležitosti. Negativně na ně může působit tupé okolí, okolí materiálně založené, okolí, které nezajímají jeho názory a myšlenky nebo je s nimi v rozporu.
 
6 Zamilovaní
Nadání inspirovat a motivovat druhé z pozice lásky a sounáležitosti. Je pro ně přirozená efektivní spolupráce ve dvojici i ve skupinách. Umění s lehkostí navázat vztah, ale i pochopit, v čem budou jeho silné a slabé stránky. Komunikační talent. Nečiní jim potíže rozhodování. Dokáží najít řešení, jež efektivně spojí více variant - princip synergie. Tvorba souladného celku z protikladů. Citlivost a vhled. Občas potřebují klid. Jsou romantičtí a toužící.
 
důležitá jsou pro ně partnerství a konfrontace s nějakým protějškem. Osamocení se cítí být „nekompletní". Rozhodují se srdcem. Jsou citově založení, mohou tedy být i přecitlivělí nebo zmatení a nerozhodní. Dobře jim bude v páru (partner, sourozenec, kolega, přítel) nebo tam, kde se nemusí bát projevit city a emoce. Nebudou ve své kůži, když nebudou mít protějšek, když se budou cítit osamělí, a také v prostředí „suchém", pragmatickém a logickém. Negativně na ně může působit, když po nich bude vyžadováno rozhodnutí, kterého nejsou schopni, rozhodnutí v rozporu s jejich city, když budou vystaveni necitlivosti nebo necitelnosti, popř. po nich bude vyžadována.
 
7 Vůz
Potřeba neutuchajícího ruchu, stálé změny a rozmanitosti. Schopnost pracovat na několika úkolech najednou. Schopnost skloubit několik činností dohromady. Pokud se soustředí jen na jedinou aktivitu, pak je pro ně skutečnou výzvou. Kráčí cestou změn. Potřebují se naučit nastolit rovnováhu mezi aktivitou a odpočinkem. Pocit bezpečí a stability vzbuzuje rodina a domov. Rádi cestují. Jsou schopni nadšením strhnout druhé a získat je pro nové myšlenky. Jsou schopni uskutečňovat ideje, pro které se nadchnou. Pokud se nudí ve vztahu, učiní vše, aby monotónní strukturu narušili - totéž platí o profesionálním životě. Jsou neklidní, když se kolem nich nic neděje. Pokud činnost, které se věnují, nepřináší výsledky, trpí pocitem úzkosti. Žene je vnitřní disharmonie, ego, vyhledávají a řeší nesnáze a konflikty.
 
Jsou spontánní, odvážní a smělí, pokrokoví a bojovní. Mohou mít rádi změny nebo cestování, adrenalinové záležitosti. Jsou soutěživí. Jsou rádi, když „se věci hýbou". Nebezpečí přeceňování svých sil, zbrklosti, hazardérství, bezhlavosti. Mohou to být konfliktní typy. Mohou mít problém s tím, přijmout porážku. Bude jim dobře tam, kde je konflikt, pohyb a tam, kde lze jasně definovat cíl a směřovat k němu. Nebudou ve své kůže tam, kde se nic neděje, kde vládne poklid a harmonie nebo stereotyp, kde není příležitost k postupu, soutěži nebo boji. Negativně na ně může působit, když nebudou mít cíl, když jim bude bráněno v pohybu, nebo když budou zastaveni ve svém směřování.
 
8 SÍLA
Tvořivost a inspirace.  Jsou originální, charismatičtí, mají osobní kouzlo a energii. Jsou odvážní, vitální, vzdorovití a odhodlaní.
 
mohou být velmi vášniví a náruživí. Jsou nadšení, zanícení, stateční, ničeho se nezaleknou. Dovedou vzdorovat překážkám s nečekanou silou nebo vytrvalostí. Hrozí u nich ale, že budou věci „lámat přes koleno" nebo „chtít přeskočit sami sebe". Jsou silní (ať už fyzicky nebo jinak) nebo jsou silou fascinováni. Umí zacházet se svou silou nebo silou ostatních. Mají mnoho energie, ale umí s ní zacházet. Jsou to bojovníci, konflikty však nevyvolávají, pouze jim dokáží účinně čelit. Je zde nebezpečí, že budou silou řešit i to, co by šlo lépe vyřešit jinak. S principem „moudřejší ustoupí" mohou mít problémy. Jsou založení spíše fyzicky. Jsou houževnatí, nezlomní, dokáží si poradit. Nemusí mít pochopení pro slabost, neschopnost nebo nemoc a soucit s nimi. Bude jim dobře tam, kde mohou pracovat se silou (svou nebo krotit sílu druhých), kde mohou projevit vitalitu, energii a tvořivost, nebo uplatnit svou fyzickou stránku. Nebudou ve své kůži tam, kde je vyžadována umírněnost, skromnost, trpné snášení něčeho, jemnost a submisivita. Negativně na ně může působit, když budou nuceni před něčím ustoupit, něčemu se podvolit bez boje, nemoc nebo vyčerpání, nebo prostředí, které opomíjí či zavrhuje fyzickou stránku života.
 
9 POUSTEVNÍK
Smysl pro řád a harmonii. Má pro ně význam samota i v případě, že se nestraní společnosti. Potřebují ji pro svůj duševní, fyzický i citový prostor. Stahují se do sebe mají-li potřebu uniknout tlaku, nebo cítí-li se omezováni, nebo v situacích, v nichž vládne chaos nebo zmatek. Okolí je dosazuje do vůdčích pozic neboť vzbuzují respekt a vyvolávají pocit jistoty. Nejsou ochotni komunikovat nebo se ujmout vedení, když pro to postrádají významnější důvod. Než vykročí dopředu, ukončí vše, co souvisí s minulostí. Dávají věcem řád a vnáší do nich krásu a harmonii. Mohou pro ně hrát roli starší osoby, konkrétně jejich moudrost a zkušenost. Mají schopnost pomoct najít druhým cestu a směr. Žijí duchovním životem, mají filozofickou povahu, ale nemusí mít nutnost to ventilovat.. Jsou spíše introverti.
 
mohou být přirozeně moudří, nebo k moudrosti směřovat. Dokáží si vystačit sami se sebou. Mohou být skromní až asketičtí, není pro ně problém vzdát se čehokoli hmotného. Jsou přemýšliví, trpěliví, uvážliví a obezřetní, spíše skeptičtí, perfekcionalisté, zajímají je spíše dlouhodobé perspektivy. Hrozí nebezpečí uzavřenosti, odcizenosti,  přílišné opatrnosti, podivínství. Mají respekt před zkušeností. Hledají smysl. Bude jim dobře tam, kde jim bude dopřáno soukromí, kde budou moci žít svým vlastním tempem a způsobem, kde hraje roli zkušenost, moudrost a vědění. Nebudou se cítit ve své kůži v prostředí, kde panuje povrchnost, chaos, rychlost a které je zaměřeno na rychlé a pomíjivé cíle. Negativně na ně může působit prostředí čistě hmotně a fyzicky orientované, přízemnost a vnikání do jejich soukromého duševního nebo intelektuálního prostoru nebo i pouhé jeho nerespektování, či nepochopení.
 
10 KOLO ŠTĚSTĚNY
Projevuje se u nich nebo je přitahuje především neotřelost a originalita. Nebo se snaží záležitost pojmout z úplně nové perspektivy. Touží objevovat nové světy, jsou průkopníci a futuristé. Jsou schopni vycítit příležitost.
 
umí chytit šanci „za pačesy". Mohou být nevyrovnaní a proměnliví - jednou dole, jednou nahoře. Jejich život může být výrazně poznamenán osudem. Jsou schopni čelit změnám nebo je vyvolávat. Schopnost vidět nebo dělat věci obráceně. Schopnost obratu, flexibilita. Nebezpečí nestability, nevyrovnanosti, dvojakosti, neschopnosti stát si na svém, cyklického opakování chyb. Nevypočitatelnost. Hrozí, že sebou budou nechávat smýkat. Bude jim dobře tam, kde se spojují různorodé a protichůdné vlivy, kde se zčistajasna objevují nové netušené možnosti a příležitosti, v proměnlivém prostředí. Nebudou ve své kůži tam, kde panuje neměnnost. Negativně na ně může působit prostředí, které jim nebude nabízet příležitosti.
 
11 SPRAVEDLNOST
Důležitost má rovnováha.  Potrpí si na přímost, jednoznačnost a jednoduchost. Nesnáší neprůhlednost, komplikovanost a intriky.  Cit pro správnou míru. Sympatie k zákonnosti - až zaslepenost.
 
jsou nezaujatí a nestranní, objektivní, zodpovědní a čestní. Jsou uvážliví, věcní a logičtí. Mají rádi řád a jasná pravidla. Jsou racionální, věcní a rozumní. Jsou velmi zodpovědní. Hrozí rigidita, přepjatá přísnost a tvrdost, mohou mít naprosté nepochopení pro chyby a slabiny, mohou mít problém s odpouštěním. Jsou založení rozumově, mohou mít problémy s city. Administrativní typ, operuje hlavně fakty. Mohou mít problém se vším, co se vymyká pravidlům a vším, co nejde zvážit a změřit. Vyžadují férovost. Bude jim dobře v prostředí pravidel, norem, zákonů, tam, kde se vytváří, kodifikuje a vymáhá nějaký řád, a tak  tam, kde panuje objektivita a kde „je jasno". Nebude ve své kůži tam, kde cítí nespravedlnost, nerovnost, faleš, lež,  pokrytectví, neprůhlednost, opovrhování normami, tolerování „neřádu". Negativně na něj bude působit nepořádek, subjektivita a situace, kterou nelze řešit prostřednictvím faktů, popř. situace, kde je pravda relativní.
 
12 VISELEC
Situace a osoby nahlíží z různých úhlů a perspektiv. Poznají zastaralé vzorce myšlení a chování a rozrušují je. Dokáží karikovat. Neúnavně překonávají vlastní omezení. Schopnost prozření, nového úhlu pohledu.
 
schopnost obětovat nižší pro vyšší. Schopnost odevzdat se, vydat se. Schopnost správně investovat a umění počkat si na výsledek. Schopnost vzdát se nereálného. Umět potlačit své ego. Nebezpečí pasivity, spočívání v nějakém postoji, neschopnosti jednat. Hrozí masochistické nebo mučednické sklony. Schopnost služby. Mohou mít problém vzdát se svého stanoviska a připojit se k ostatním. Umí přinášet nové pohledy a řešení. Dokáží odlišovat podstatné od nepodstatného a tím určit, na čem stojí za to lpět. Dokáží vidět něco, co ostatní ne - mít jiný pohled na věc. Umí být velmi loajální. Bude jim dobře tam, kde se mohou obětovat nebo sloužit, na pozicích které vyžadují spíše pasivní přístup, spíše v podřízeném postavení. Nebudou ve své kůži tam, kde je potřeba rychlá akce, kde probíhá honba za něčím, kde je důraz na sebeprosazení a kde je nutné sebevědomě demonstrovat své ego. Negativně na ně může působit, když budou tlačeni do něčeho, k čemu se dosud sami nerozhodli (když je někdo bude do něčeho „rozhoupávat").
 
13 SMRT
Zaměření na proces transformace: odpoutání od minulosti a směřování vpřed. Umí být oporou druhým v okamžicích různých ztrát. Podněcují druhé k novým zkušenostem. Schopnost hlubokého prožívání. Umění včas odejít a dávat nebo nechávat druhým svobodu.
 
schopnost rozpoznat nový začátek v okamžiku, kdy něco končí. Mohou být průvodci v situacích, kdy něco končí, nebo naopak začíná. Jsou schopni být účastni nebo se vyvolat různé procesy transformace - i takové, které jsou pro druhé bolestné nebo těžko snesitelné. Dokáží být oporou v těžkých chvílích. Dokáží ukončovat obtížné situace, před nimiž jsou ostatní bezradní. Nekompromisnost. Schopnost neohlížet se. Schopnost začínat znovu. Schopnost změny od základu. Dobře se cítí tam, kde je nějaká souvislost s koncem něčeho a začátkem něčeho jiného, se smrtí a zrozením, nebo tam, kde dochází k zásadním hlubokým proměnám. Nejsou ve své kůži v situacích, kdy je jim bráněno opustit to, s čím už vnitřně skončili nebo jsou-li znovu nuceni se zabývat něčím, co už je za nimi. Negativně na ně působí povrchnost a nejistota.
 
14 MÍRNOST
Nadání kombinovat protiklady a slučovat paradoxy. Umění vytvářet symetrii a rovnováhu i tam, kde se to jeví jako nemožné. Jsou schopni najít nové možnosti a kombinace.  Jsou milovníci harmonie, jsou trpěliví, šetrní, jemní a přizpůsobiví.
 
umí najít a zachovat ve všem správnou míru, vytvořit konsenzus. Umí se podřídit. Jsou mírumilovní. Dokáží souznít a spolupracovat. Umí uhlazovat, léčit a tišit. Dokáží dobře plánovat, koordinovat, být asertivní. Jsou diplomaté. Jsou ukáznění a skromní, schopní kompromisu. Hrozí jim přílišná povolnost, neschopnost stát si za svým ve jménu udržení „míru". Dobře se cítí tam, kde mohou slučovat protiklady, kde vládne harmonie nebo se mohou podílet na jejich vytváření, na místech, kde se něco urovnává nebo plánuje v dlouhodobém horizontu, mohou mít kladný vztah k vodě nebo tekutinám. Nejsou ve své kůži v konfliktních prostředích, adrenalinových situacích, tam, kde panuje nesoulad, zbrklost nebo rychlá akce. Negativně na ně působí tvrdé postupy,  jsou-li nuceni být s něčím nebo někým v konfrontaci nebo soutěži, hazard a plýtvání čímkoliv.
 
15 ĎÁBEL
Jsou hmotně založení, výkonní, se smyslem pro humor. Jsou praktičtí, umí si dopřávat radosti života. Mohou být zemití, někdy jsou okouzlující. Berou věci tak, jak jsou. Dokáží být vášniví, emocionální, silní a podnikaví. Je pro ně důležitá materiální stránka. Mohou mít sklon k podrážděnosti.
 
jsou přitahováni přitažlivými věcmi nebo řešeními nebo je dokáží nalézat a nabízet. Jsou pudoví. Je jim vlastní nemírnost. Mají úspěch ve světě peněz a obchodu, a tam, kde je zapotřebí výmluvnost. Mají vnitřní sílu a jsou ambiciózní. Jsou materialisticky založení. Dokáží být nekonvenční. Umí „žít naplno". Hrozí jim podléhání pudům, hmotným požitkům, mocichtivosti a závislostem různého druhu nebo naopak manipulace druhými pomocí těchto zbraní. Nebezpečí názoru: „účel světí prostředky" a „když se kácí les, lítají třísky". Také jim hrozí přílišná smyslnost nebo výbušnost, neschopnost ovládat se. Je jim dobře tam, kde je nějaká souvislost s hmotným bohatstvím a radovánkami. Necítí se ve své kůži, když se musí podvolit duchovním a etickým hlediskům, když musí potlačovat svou přirozenost, když jsou nuceni k sebekázni, skromnosti, šetrnosti, harmonii, askezi, ctnosti. Negativně na ně působí nuda, suchopárnost, příliš mnoho pravidel (pokud je sami nevytvořili), nepohodlí, odříkání.
 
16 VĚŽ
Umí nahrazovat staré novým, pomáhat na svět novým aspektům a idejím. Dokáží „renovovat". Umí odhalit, co má sílu přežít a co nikoliv. Dokáží uzdravovat a opravovat. Všemu se snaží vnuknout smysluplnou formu, vyspělejší než byla ta předchozí. Jsou např. dobrými architekty nebo vynálezci. Mají silné ambice, vyvinutou představivost.
 
revolucionáři schopní násilně měnit staré struktury. Nesnášejí útlak a útisk. Mají problém se podvolit, přizpůsobit. Dokáží být vzpurní. Mohou mít  problém s kompromisem. Nesnáze řeší rychlým řezem - klidně i bolestivým. Dobře se cítí tam, kde mohou budovat nějakou „babylónskou věž" nebo naopak nějakou bořit. Necítí se ve své kůži, když se musí podřídit, nebo setrvávat v situaci, která nikam nevede.  Negativně na ně působí opatrnost, trpělivost, úspornost, omezenost, zkostnatělost, konvence, přežitky, když se musí vzdát své vize nebo když je jim zabráněno v uskutečnění jejich „revoluce".
 
17 HVĚZDA
Lidé přirození, vyjadřující sebedůvěru. Mají kouzlo a magnetismus. Přitahují jiné lidi, ale i příležitosti. Mohou je čekat dokonce uznání nebo sláva.  Pomáhají druhým, s láskou, sebedůvěrou a hrdostí. Dokáží se vyvarovat aroganci i sebepodceňování. Jsou vizionáři, důvěřují intuici i svým citům. Jejich mysl přetéká inspirací a novými idejemi a současně ji naplňuje odhodlání je uskutečňovat. Jsou optimističtí, neztrácejí naději.
 
dokáží být ušlechtilí, jsou pro ně důležité dobré harmonické vztahy. Nic neskrývají, jsou otevření a bez zábran. Mají jasnou představu cíle, dokáží za ním jít trpělivě a vytrvale. Mohou mít sklony k narcisismu nebo kultu osobnosti. Vyznačují se sebeúctou a sebedůvěrou. Dokáží důvěřovat druhým, tak jako lze důvěřovat jim. Mohou mít umělecký talent. Mohou být snílky. Platí pro ně: „rovnost, svornost, bratrství" ale také: „víra, naděje a láska". Dobře se cítí tam, kde panuje vzájemná důvěra a kde lze dlouhodobě pracovat na ušlechtilých cílech a vizích v ovzduší vzájemného porozumění, také v profesích souvisejících s hvězdami, vodou nebo těhotenstvím. Necítí se ve své kůži  v odcizeném nebo neosobním prostředí a v situacích „kdo z koho". Negativně na ně působí, když musí něco skrývat, beznaděj, nízké cíle, kastování a prosazování třídních rozdílů nebo jiné mocensky podložené hierarchie, neúcta, hrubost, primitivismus.
 
18 MĚSÍC
Osoby s vnitřním magnetismem. Jsou romanticky založené. V životě se jim může stát, že budou konfrontováni se situací, kdy budou muset čelit klamu nebo sebeklamu. Za přítele jsou ochotni označit málokoho. Jejich city jsou jako „hluboké jezero s klidnou hladinou" - jejich citovost je velmi hluboká. Než někomu dovolí nahlédnout do hlubin své duše, musí si k němu vypěstovat důvěru a pocítit spříznění. Mají schopnost vidět věci v jasném světle, jakoby pomocí „tajemné síly". Projevuje se u nich umělecká inspirace, sklon k iluzím a touha.
 
schopnost naslouchat podvědomí. Dokáží „snít s otevřenýma očima". Jejich pohnutky a motivace mohou být pro ně i pro ostatní nejasné. Jsou senzitivní. Nebezpečí přecitlivělosti, blouznivosti, podléhání klamu, somnambulismu a psychických nemocí. Mohou působit neproniknutelně, nevyzpytatelně, zasněně nebo iracionálně. Nebezpečí nestálosti a náladovosti. Mohou být tajnůstkáři. Mají vlastní proměnlivý životní rytmus. Dobře se cítí tam, kde mohou uplatnit intuici, fantazii, cit, tam, kde je potřeba něco vycítit a také tam, kde je nutno oddělit klam od pravdy bez použití faktů, taktéž mají rádi různá tajemství, záhady a jejich odhalování. Necítí se ve své kůži tam, kde se klade váha jen na objektivní přesně změřitelné skutečnosti, kde je vše přímé a otevřené. Negativně na ně působí jsou-li vytrženi ze svého životního rytmu nebo je-li jim vnucován životní rytmus, který jim není vlastní, je-li po nich vyžadována přesnost tam, kde ji sami necítí nebo jim cizí  stereotyp, materiální požadavky a zabývání se pouze zjevnými stránkami něčeho a také když je něco jinak, než „jak to cítí" oni.
 
19 SLUNCE
Dokáže tvořit, motivovat, stimulovat průběh událostí. Nečiní jim potíže pracovat v týmu, partnerství a spolupráce je pro ně životním posláním. Přednost samostatné práci dávají, pokud je okolí neinspiruje. Partnerství nebo spolupráci ukončují, když jim energii berou, místo aby jí nabíjeli. Hledají stejný zdroj jako jsou oni sami. Jsou optimisté.
 
jsou plní radosti ze života, sebedůvěry, vitality a velkorysosti. Jsou srdeční. Hrozí jim přílišná sebestřednost nebo snaha dominovat, být středem pozornosti a také pýcha a sebepřeceňování. Šíří lásku a vřelost, jsou upřímní. Jsou velkomyslní, mají přirozenou autoritu. Dobře se cítí tam, kde mohou tvořit, vyzařovat nebo dávat, nejlépe v týmu, a v prostředí nabitém pozitivní enegií. Nejsou ve své kůži v prostředí mdlém, šedém, které jen bere ale nevyzařuje nic nazpátek. Negativně na ně působí osamělost, pesimismus, skepticismus, neschopnost a nedůvěřivost, zmar.
 
20 SOUD
Potřebují se vyjadřovat na všech úrovních existence. Neumí žít jen pro rodinu bez uplatnění v profesi, neuspokojuje je žít pouze prací bez citových vazeb. Jsou vnímaví a schopní proniknout pod povrch věcí. Své postřehy jsou schopni tlumočit tak, že adresátovi nečiní potíže je přijmout. Vždy hledají spíše lepší stránky, které mohou inspirovat a motivovat, než aby používali tvrdou kritiku a odsudek. Jsou kombinací komunikačních vloh a všepronikajícího vnímání, proto se mohou uplatnit třeba jako poradci a analytici, popř. jako kritici. S dobrým úsudkem se pojí i nadhled a smysl pro spravedlnost.
 
mají dar přinášet a otevírat nové možnosti,a to dostatečně šetrně, je-li to nutné. Umí odhalovat, vynášet na světlo a konstruktivně řešit skryté problémy. Dobře se cítí tam, kde mohou odhalovat a objasňovat, zároveň  řešit a otevírat nové perspektivy a možnosti, a také v oblasti hodnocení, zkoumání, přezkušování  a posuzování. Nejsou ve své kůži v oborech, které mají za úkol tajit nebo omezovat. Negativně na ně působí osamělost a nedostatek podnětů ke zkoumání, příležitostí, a také jsou-li déle vystaveni tomu, že vynášejí na světlo něco, co nejde pozitivně nebo konstruktivně dále zpracovat.
 
21 SVĚT
Láká je objevovat a budovat nové světy a pouštět se do dobrodružství. Rádi cestují a poznávají nové kultury. Jejich pohled proniká do dálky a do budoucnosti. Mají schopnost regenerace, umí nabít nejen sebe, ale i ostatní. Jsou tvořiví, praktičtí a produktivní, ale i novátorští a citově založení. Mohou mít zájem o ekologii a osud Země. Zajímají se také o profese na národní nebo nadnárodní úrovni. Těžko snáší omezení, je pro ně důležitá svoboda. Rádi objevují, ale jinak je škála jejich možností a zájmů široká.
 
tendence rozšiřovat si obzory za hranice svého domova (doslovně i přeneseně). Jejich možnosti a cíle jsou jakoby neohraničené, mohou mít „globální" charakter - tedy spíše se dotýkají podstaty většího celku. Dobře se cítí tam, kde se mohou rozmáchnout v co největší šíři, svým snažením obsáhnout velký celek nebo dosáhnout cíl vzdálený v nedohlednu. Nejsou ve své kůži musí-li svou energii vynaložit na něco malicherného, drobného, snadného - co může doma udělat nebo vyřešit každý, anebo jsou-li nuceni něco řešit pohledem zevnitř a nikoli zvenčí. Negativně na ně působí hranice a omezení.
Použitá literatura:
Angeles Arrien: Velká kniha Crowleyho Tarotu
Růžena Vernerová: Praktický výklad velké arkány tarotu
26.07.2015 17:35:02
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14119 | 19%)
Nevím (13634 | 18%)
Něco na tom je (14692 | 19%)
Záleží na kartáři (15640 | 20%)
Věřím tomu (17999 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12319 | 11%)
pocit krize (12191 | 11%)
starost o blízké osoby (11916 | 11%)
citové problémy (12779 | 12%)
jiný důvod (11505 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14140 | 20%)
Splnilo se minimum (14099 | 19%)
Splnila se většina (14896 | 21%)
Všechno se splnilo (14142 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13940 | 20%)
do 500,-Kč (14930 | 21%)
do 1000,-Kč (13250 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11793 | 13%)
Jednou (11734 | 12%)
Jednou za rok (11560 | 12%)
Několikrát do roka (11862 | 13%)
Několikrát do měsíce (12000 | 13%)
Několikrát do týdne (12389 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11588 | 13%)
uklidnil mě (11492 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one