stránky nejen o Tarotu...ale hlavně o něm

Velká Arkána, základní informace
Cesta Blázna
Význam karet Velké Arkány
Velká Arkána, základní informace
 
Velkou Arkánu tvoří 22 karet číslovaných od 0 do 21.
 
Lze vykládat i pouze z ní - bez Malé Arkány - a mnoho kartářů to i dělá.
Karty Velké Arkány totiž v sobě mají vlastně svým způsobem všechny karty Malé Arkány obsaženy.
 
Dá se říct, že karty Velké Arkány tvoří základní téma, zatímco karty Malé Arkány rozvíjející podrobnosti. Pokud používáte při výkladu Malou i Velkou Arkánu, pokládejte vždy karty z té Velké za zásadní a hlavní. Mají většinou hlubší důležitost, označují zásadní moment. Vyjde-li Vám v takovém výkladu nebývale mnoho karet Velké Arkány, dá se předpokládat, že dotazovaná událost je poměrně zásadní a bude mít ve Vašem životě velký význam.
 
Slovo Arkánum je odvozeno od latinského výrazu, který znamená "tajemství". Velká Akána jsou tedy karty označující tzv. "velká tajemství" života - jinak řečeno velké milníky života.

 
Cesta Blázna
 
Na Tarot se můžeme dívat také jako na syntézu veškeré znalosti lidstva a popis událostí konkrétního lidského života.
 
Karty Velké Arkány tak lze poskládat do celistvého příběhu (dokonce pohádky), který popisuje vývoj lidského jedince nebo vývoj lidstva. Bývá nazýván CESTA BLÁZNA  a slouží k pochopení Velké Arkány.
 
Člověk je zrozen do hmotného světa jako nevědomý (Blázen), aby objevoval jeho skrytá tajemství a smysl života (Kněžka). Na počátku jsou mu průvodci matka a otec (Císařovna a Císař), později různí učitelé (Velekněz). Nejcennějším darem je svobodná vůle, která umožňuje opravdové rozhodování (Zamilovaný). Jeho mladé a hrdé Ego mu dodává odvahu nutnou k překonání překážek (Kočár). Jeho činy však podléhají spravedlivé odplatě (Spravedlnost). A tak musí být pevný, moudrý a často osamocený ve svém hledání (Poustevník) a nenechat se zviklat kolísavostí osudu (Kolo štěstí). Jeho vnitřní síla (Síla) mu umožní nejen jednat s okolním světem, ale i hluboké vnitřní poznání (Visatec) jistot, které nepodléhají žádné změně (Smrt). Umírněnost jeho konání a myšlení (Střídmost) mu umožní překonat veškerá pokušení a extrémy hmotného světa (Ďábel). A bude schopen rozeznávat i v neštěstí (Věž) smysl svého osudu a pomocnou rukou anděla strážného (Hvězda), který ho chrání před temnotami (Luna) a vede ho směrem ke světlu (Slunce). Jeho životní cesta vrcholí přeměnou (Soud), kterou dosáhne harmonizací svého nitra s okolním světem (Svět). Stává se tak osvíceným a jeho vědomí je totožné s vědomím světa (vyšší aspekt karty Blázen). Jestliže tohoto osvícení nedosáhl, je mu dána další příležitost v příštím životě a celá cesta se znovu opakuje (Blázen).
 
Bohumil Vurm: Tajemství karet, Encyklopedie Tarotu
 
Podobný příběh můžete nalézt téměř v každé literatuře, která se podrobněji Velkou Arkánou zabývá.

 
Význam karet Velké Arkány
 
Pozn.: přiřazení k jednotlivým písmenům se v různých pramenech různí podle toho, začíná-li se Mágem nebo Bláznem. Uvádím pro úplnost obě varianty.

Karta / číslo

Písmeno hebrejské abecedy

Vládce / živel

Klíčová slova

 

0 BLÁZEN

 

 

ALEF

ŠIN

 

Uran

 

vzduch

Začátek.

Nový směr.

Otevřenost.

Vnitřní dítě.

Spontaneita.

Nekonvenčnost.

Skok do nového.

Pošetilost.

Nevinnost.

Čistota.

Naivita.

Ztřeštěnost.

Bezstarostný člověk.

Svoboda.

 

1 MÁG

 

BET

ALEF

 

Merkur

 

vzduch

Individualita. Ego.

Dovednosti, vědomosti, schopnosti.

Talent.

Komunikace.

Využívání.

Manipulace.

Cílevědomé jednání.

Kreativita.

Mistrovství.

Iniciativa.

Obratnost.

Inteligence.

Aktivita.

Zdroje k dispozici.

 

2 VELEKNĚŽKA

 

GIMEL

BET

 

Luna

 

voda

Intuice.

Instinkty.

Nevědomí.

Pochopení.

Vnitřní moudrost.

Ochrana, péče, výuka.

Tajemství.

Pasivita.

 

3 CÍSAŘOVNA

 

DALET

GIMEL

 

Venuše

 

země

Plodnost a láska.

Kreativita, tvořivost.

Radost ze života.

Krása. Ženskost.

Matka. Milenka.

Stvořitelka.

Chápavost. Soucítění s druhými.

Bohatství přírody. Růst.

Mateřství.

 

4 CÍSAŘ

 

HE

DALET

 

Mars

 

oheň

Uskutečňovatel.

Vládce.

Cílevědomost. Vůle. Odpovědnost.

Mužská autorita. Otec.

Uspořádávání věcí.

Organizační talent.

Pořádek. Struktura.

Objektivita.

Jistota. Stálost.

 

5 VELEKNĚZ

 

VAV

HE

 

Venuše

 

země

Učitel, rádce, duchovní nebo morální autorita.

Vnitřní vědění.

Poznání.

Důvěra.

Spřízněná duše.

Zasvěcení, moudrost. Intelekt.

 

6 MILENCI

 

ZAJIN

VAV

 

Merkur

 

vzduch

Láska.

Vztahy. Partnerství.

Setkání, přátelství, sjednocení.

Rozhodnutí mezi dvěma úhly pohledu.

Spojení protikladů.

Nezbytnost rozhodnutí.

Křižovatka. Volba.

Volba srdce.

Svobodná vůle.

 

7 VŮZ

 

CHET

ZAJIN

 

Luna

 

voda

Změna. Skok vpřed. Vývoj.

Vítězství.

Vůle.

Vzepjetí sil.

Protikladné síly, které je nutno sjednotit.

Ukončení cyklu a nový začátek.

Cesta.

Podnikavost. Odvaha.

Vědomí cíle.

 

8 SÍLA

 

TET

KAF

 

Slunce

 

oheň

Statečnost.

Moc, vášnivost, síla.

Vůle, vitalita. Energie.

Fyzická síla, vytrvalost.

Chuť do života.

Odvaha a statečnost.

Rozhodnost a nebojácnost.

Sebedůvěra.

 

9 POUSTEVNÍK

 

JOD

TET

 

Merkur

 

země

Pohled do nitra. Vnitřní exil.

Vnitřní reflexe.

Introspekce. Introvertnost.

Odcizení.

Odchod.

Ústraní.

Rozvážnost.

Samota.Opuštěnost a osamělost.

Moudrost.

 

10 KOLO ŠTĚSTĚNY

 

KAF

JOD

 

Jupiter

 

voda

Osud. Karma. Prst boží. Vyšší moc.

Nevyhnutelnost.

Štěstí – smůla

Náhlá změna osudu.

Konec cyklu a začátek nového.

Šance.

Proměnlivost.

 

   

 11 SPRAVEDLNOST

  

 LAMED

CHET

 

 Venuše

 

vzduch

 Rovnováha.

Skládat účty.

Zákon příčiny a následku: karma.

Nestrannost a nezaujatost. Poctivost.

Zodpovědnost.

Rozhodnost.

Nezaujatost.

Objektivita.

Čestnost.

Soudnost.

 

12 VISELEC

 

MEM

LAMED

 

Neptun

 

voda

Stagnace. Nehybnost.

Uvíznutí.

Bezmocnost, pasivita, být paralyzován.

Oběť. Sebeobětování. Odevzdanost.

Slepá ulička.

Nesprávný – obrácený postoj.

Dezorientace.

Krize.

Pykat.

Obrat v životě.

Změna vnímání.

Viset na něčem.

 

13 SMRT

 

NUN

MEM

 

Pluto

 

voda

Přirozený konec.

Transformace.

Rozloučení, uvolnění.

Bolestná zkušenost.

Změna. Znovuzrození.

Ztráta.

 

14 MÍRNOST

 

SAMECH

NUN

 

Jupiter

 

Vzduch,oheň,voda

Harmonie

Umírněnost

Rovnováha

Kompromis.

Uzdravení.

Správná míra.

Trpělivost. Sebekontrola.

 

15 ĎÁBEL

 

AJIN

SAMECH

 

Pluto, Saturn

 

Voda, země

Omezení

Podlehnutí

Pudy. Primitivní instinkty.

Závislost. Nesvoboda. Slabá vůle.

Otroctví.

Zlozvyky.

Pokušení.

Zlo.

Vábení. Svádění. Smyslnost.

Zdánlivě přitažlivá řešení.

 

16 VĚŽ

 

PE

AJIN

 

Mars

 

oheň

 

Izolace

Prolomení. Ukončení.

Otřes

Destrukce. Chaos.

Nehoda. Úraz. Neštěstí. Katastrofa.

Náhlá změna

Konflikt, hádka, boj.

Revoluce.

Zhroucení. Pád.

 

17 HVĚZDA

 

CADE

PE

 

Uran

 

voda

Inspirace.

Světlo.

Životní moudrost.

Sebepoznání.

Vize.

Naděje.

Nová budoucnost.

Obnova.

 

18 LUNA

 

KOF

CADE

 

Neptun

 

voda

Sentiment. Melancholie.

Iluze.

Klam. Omyl.

Temnota.

Nejistota.

Neznámé. Nejasné.

Proměnlivost.

Strach, deprese.

Sen, inspirace, intuice. Touhy.

 

19 SLUNCE

 

REŠ

KOF

 

Slunce

 

oheň

Energie, vitalita.

Radost. Štěstí.

Tvořivost.

Triumf. Zisk.

Úspěch. Štěstí. Triumf.

Nový začátek. Narození (dítěte, myšlenky, projektu).

Všestranný růst.

 

20 SOUD

 

ŠIN

REŠ

 

Pluto

 

voda

Vyšší moc.

Změna.

Nové možnosti.

Vysvobození.

Znovuzrození. Obnovení.

 

21 SVĚT

 

TAV

 

Saturn

 

země

Naplnění.

Dokončení. Dovršení.

Vyjasnění.

Cestování, stěhování.

Úspěch.

Splnění.

Cíl.

Správné místo.

Rodina.

 
Další, podrobnější popis významu karet Velké Arkány můžete najít v rubrice Význam karet.

 
Otázky, cvičení a podměty k přemýšlení:
 
  • Zkuste si u každé karty představit, jak se projevuje v praktickém životě v pozitivním i negativním významu. Ideální je, když najdete příklad, který se stal přímo vám nebo kterého jste byli svědkem ve vašem okolí.
  • Zkuste se v galerii podívat na různé tarotové soubory a srovnejte jednotlivé karty mezi sebou. Zkuste zapřemýšlet, které vyobrazení je vašemu chápání významu bližší a které nikoliv a proč.
  • Zkuste si u každé karty vyjmenovat nebo vypsat všechny symboly, které na kartě vidíte a zkuste přijít na to, co ten který symbol znamená a jaký má vztah k významu karty.
  • Které karty mluví o :
    aktivitě (a jaké)
    klidu
    dobrodružství
    moudrosti (a jak se tato moudrost projevuje)
    lásce
    nebezpečí (a v čem)
    úspěchu a neúspěchu (a v čem)
    vědomí/nevědomí (a čeho)
    zkoušce (a v čem/čeho)
    trpělivosti
    tvořivosti, plodnosti
    moci (a jaké)
    práci (a jaké)
    autoritě (a jaké)
    duchovních věcech
    materiálních věcech
    rozhodování
    změně
    konci
    začátku
    souladu/nesouladu
    rovnováze/nerovnováze
    nebezpečí (z čeho, v čem)
    zničení (čeho)
    bohatství (čeho)
    závislosti
    radosti/smutku
    jistoty/nejistoty
26.07.2015 19:33:48
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14115 | 18%)
Nevím (13634 | 18%)
Něco na tom je (14685 | 19%)
Záleží na kartáři (15638 | 21%)
Věřím tomu (17987 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12314 | 11%)
pocit krize (12187 | 11%)
starost o blízké osoby (11915 | 11%)
citové problémy (12776 | 12%)
jiný důvod (11500 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14139 | 20%)
Splnilo se minimum (14099 | 19%)
Splnila se většina (14888 | 21%)
Všechno se splnilo (14140 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13939 | 20%)
do 500,-Kč (14925 | 21%)
do 1000,-Kč (13246 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11792 | 13%)
Jednou (11732 | 12%)
Jednou za rok (11560 | 12%)
Několikrát do roka (11859 | 13%)
Několikrát do měsíce (11995 | 13%)
Několikrát do týdne (12387 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11587 | 13%)
uklidnil mě (11488 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one