stránky nejen o Tarotu...ale hlavně o něm

Nový příspěvek - obrázek

Nový příspěvek - obrázek

Něco málo o čtyřech živlech.

 

 

 

 

ŽIVLY


Živly představují čtyři základní principy projevu energie, které se projevují ve všech oblastech našeho světa. Tyto živly jsou pojmenovány podle materiálních látek, neboť mají podobné vlastnosti, ale s uvedenými látkami nemají nic společného, protože nemají materiální podstatu. Jak bylo řečeno, jedná se pouze o principy.


 

z historie živlové teorie

Nauka o čtveré podstatě všech hmotných věcí, o čtyřech aspektech existence hmoty nebo o čtyřech živlech se poprvé objevuje ve starém Řecku. Empedoklés z Akragantu hovoří o čtyřech kořenech věcí : Slunci (oheň), Zemi (země), Moři (voda) a Nebi (vzduch). Vznik a zánik věcí se podle něj děje slučováním (Láskou) a rozlučováním (Svárem) těchto živlů v určitých kvantitativních poměrech. Platón (* 427, + 347 p.n.l) již přiřazoval každému živlu tři vlastnosti: Ohni - jas, jemnost, pohyb / Zemi - temnost, hustotu, klid / Vzduchu - jemnost, pohyb, temnost / / Vodě - temnost, hustotu, pohyb.

Významný posun v živlové teorii nastal díky Aristotelovi (* 384, + 322 p.n.l), který přisoudil každému živlu dvojici vlastností. Každý živel má takto jednu vlastnost, která je specificky jeho, a druhou vlastnost, která jej coby prostředník spojuje s živlem následujícím (respektive obě jej spojují se dvěma neantagonistickými živly). Tímto nabývá živlová teorie na dynamice.

Živly byly již od dob Starého Řecka spojovány se čtyřmi základními letorami, se čtyřmi typickými kategoriemi lidských projevů, jak je definoval Hippokratés - ohnivý cholerik, zemitý melancholik, vzdušný sangvinik a vodní flegmatik.

C.G.Jung přichází s analogickou čtveřicí tzv. psychických funkcí, které vymezují čtyři psychologické aspekty psychické orientace. Vnímání konstatuje, že něco je, myšlení zjišťuje, co to je, cítění nám říká, zda se nám to hodí, líbí či ne, zda to chceme přijímat či ne, a intuice nám napoví, odkud to pochází a kam to spěje. Psychické funkce představují čtvero přístupů, čtvero psychických aktivit, které nám slouží ke zpracování a příjmu obsahů přicházejících z vnějšku nebo zevnitř.

Jung dále rozlišuje dvojici funkcí „racionálních" (MYŠLENÍ a CÍTĚNÍ) a „iracionálních" (VNÍMÁNÍ a INTUICE). Racionální funkce hodnotí stav okolo sebe, vyjadřují se k situaci objektivně (MYŠLENÍ) nebo subjektivně (CÍTĚNÍ). Iracionální funkce nehodnotí, pouze zpracovávají a konstatují skutečnosti (VNÍMÁNÍ) a možnosti (INTUICE) daného stavu věcí. Pro obě dvojice funkcí platí, že můžeme používat v daný moment pouze jednu z nich. Buďto myslíme nebo cítíme.

INTUICE (OHEŇ) Intuice pojímá věci „skutečně", ale spíše nevědomým "vnitřním vjemem" možností obsažených ve věcech než-li vědomým smyslovým aparátem. Popisuje nálady, možnosti, hledí skrze a okolo. Bez námahy chápe vnitřní smysl dění, detaily a fyzickou realitu zážitku nebo předmětu pomíjí.

MYŠLENÍ (ZEMĚ) Myšlení je funkce, která dosahuje porozumění a hodnocení stavu vnějšího světa myšlenkovými poznávacími prostředky na základě objektivní pravdivosti (na úkor osobního subjektivního prožitku). Dominuje tu logika, rozlišení, roztřídění informací podle kritérií. Je tu obvykle apriorní představa toho, jak má něco vypadat.

VNÍMÁNÍ (VZDUCH) Vnímání konstatuje, popisuje skutečnost na základě smyslových vjemů (přenosu nervových vzruchů). Jde o povrch věcí a zážitků, věci jsou brány takové, jaké jsou - - realita par excellence. Je tu výtečná paměť na detaily, ale schází vědomí souvislostí mezi nimi.

CÍTĚNÍ (VODA) Cítění představuje hodnocení stavu na základě subjektivních pocitů, libostí, na úkor logiky a objektivity. Jediným kritériem je tu příjemné - nepříjemné, milé - nemilé, libé - nelibé ! Hodnocení na dobré a špatné tu neplatí ! Nic není a priori dáno, záleží na momentálním posouzení situace tady a teď. Chování je ryze subjektivní a dosti nevyzpytatelné.

 


přehled některých vlastností, kvalit a korespondencí jednotlivých živlů:

 

OHEŇ

VZDUCH

ZEMĚ

VODA

 

teplý

teplý

chladná

chladná

 

aktivní

aktivní

pasivní

pasivní

 

jang

jang

jin

jin

 

rychlý

rychlý

pomalý

pomalý

směr

vzhůru

vzhůru

dolů

dolů

 

lehký

subjektivní

individuální

lehký

objektivní

kolektivní

těžká

objektivní

individuální

těžká

subjektivní

kolektivní

skupenství

plazmatické

plynné

pevné

kapalné

kvartály

zima

léto

podzim

jaro

barvy

červená

žlutá

zelená

modrá

barvy karet

kříže, hole

káry, mince

piky, meče

srdce, poháry

 

letory

C.G.Jung

 

cholerik

sangvinik

melancholik

flegmatik

extravert

extravert

introvert

introvert

intuice

vnímání

myšlení

cítění

 

OHEŇ je principem vitality, aktivity, intenzivních individuálních prožitků životních zkušeností, nadšení, zanícenosti, zapálení pro věc. Značí optimismus, orientaci na budoucnost, impulsivnost, vášnivost, rychlé a intenzivní akce, rozhodnost i zbrklost, průbojnost i agresivitu.

ZEMĚ je principem stálosti, bezpečí, praktické kolektivní zkušenosti. Je tu objektivní hodnocení situace - s odstupem, s rozvahou, s pragmatickým zvažováním alternativ, s rozebíráním a se smyslem pro detaily. Typická je odpovědnost, spolehlivost, opatrnost, pomalé ale intenzivní myšlení a rozhodování, ale také zarputilost, sveřepost a rigidita postojů.

VZDUCH je principem přizpůsobivosti, adaptace na životní podmínky. Vzduch je všudypřítomným prostředníkem, který nás pojí s ostatními lidmi. Je to princip přenosu informací, vlnění, komunikace, sbírání a vysílání podnětů z okolí prostřednictvím smyslů. Typická je velká přizpůsobivost, vyrovnané avšak nevýrazné projevy, hbitost, pružnost, družnost, vztahy s okolím, ale také nestálost, vybíravost a roztěkanost.

VODA je principem univerzality, niterných citových životních zkušeností, prostupování směrem dolů, ke kořenům. Značí citlivost, schopnost empatie, pronikání k podstatě věcí nebo také lenost, přecitlivělost, ulpívání v minulosti a netečnost.


PODROBNÁ CHARAKTERISTIKA ŽIVLŮ

 

OHEŇ = vůle

Zdravotně zastupuje svaly, hlavu, zrak a sexuální orgány.

Klíčová slova:

Nadšenecký

Energický

Impulzivní

Spontánní

Vášnivý

Intenzivní

Stimulující

Inspirativní

Kreativní

S vlastní motivací

Sebevědomý

Nezávislý

Idealistický

Optimistický

Subjektivní

 

Oheň je zářivý, teplý, pohyblivý, energický, expanzivní, barevný, průbojný, extrémní. Je pohybem a vytváří kolem sebe světlo, tzn. čas a prostor. Paraelou ohně je vědomá část mysli.  Vytváří naše myšlenky a vůli. Hlavním zdrojem informace pro vědomou část mysli jsou právě oči. (Voda padá dolů a oheň stoupá vzhůru.)

 

Vlastnosti živlu ohně:

- Teplo, zářivost, otevřenost, nadšení, vzrušení, energičnost, expanzívnost, síla, aktivita, zápal, jas

- pálivost, ostrost, žárlivost, výbušnost, unáhlenost, emocionálnost, egocentrismus

- pochopení, objektivita, racionalita, výřečnost, potřeba cílevědomosti a soudnosti

- nenávist, klevetnost, agresivita, bezohlednost, průbojnost,panovačnost, individuální chování

- razantnost, revolučnost, samostatnost, sexualita, jiskření, chuť do života, tvořivost, tvrdohlavost

 

Astrologické přiřazení: Beran, Lev, Střelec

Beran je patrně nejohnivější ze všech ohnivých znamení - rychlý, impulzivní, netrpělivý, žene se do akce.

Ve Lvu je energie ohně stabilnější - tvořivá, libující si ve vznešených gestech, dramatická, vášnivá.

U Střelce se oheň stává mentálnějším a objektivnějším - hledá, učí se, dychtí rozšiřovat to, co zná.

 

Chování ohně

Je horký, šíří teplo a světlo. Je v neustálém pohybu, je rychlý. Plameny se pohybují směrem nahoru, jakoby vzpínají – jakoby chtěly něčeho dosáhnout.Aby se však mohl rozvinout potřebuje hořlavou látku, jíž se bude živit a kterou bude zároveň ničit.

 

Lidé ohně

Energie ohně je oslnivá. Je vzrušivá a nadšená. Ohniví lidé jsou spontánní, rychlí, plni proudící energie. Mohou se jevit jako egocentričtí anebo naopak příliš objektivní. Jsou odvážní, mají sebeúctu a sílu, jež náhle vzplane, silnou touhu po sebevyjádření a potřebu svobody. Mají sklon k netrpělivosti, zejména pokud jde o zemská a vodní znamení, jako by měli strach, že voda uhasí jejích oheň a země zadusí jejich nadšenou energii svou praktičností. Ohniví lidé jsou nejkompatibilnější s jinými ohnivými znameními anebo se vzduchem, jenž rozdmychává plameny rozptýlené ohnivé energie a inspiruje oheň novými myšlenkami. Ale oheň se může unavit nekonečnými intelektuálními spekulacemi vzduchu, pokud nejsou bez prodlení proměněny v čin.

Člověk s tímto živlem je středem dění, veselý, přímý, pyšný, optimistický a schopný nadšení. Jeho život potřebuje směřovat „nahoru“, musí mít cíl, smysl – ať už konkrétní nebo ideál. Je člověkem budoucnosti (minulost „lehá popelem“).rychle se rozhoduje a jedná. Je sebevědomý, až egocentrický a pyšný – takže mu nemusí zbývat místo pro pochopení bližních. Potřebuje vydávat energii – chce být „jedničkou“, hrdinou. Je-li jeho žár moc silný, může být bezohledný, agresivní, fanatický. Jeho temperament ho žene vpřed, k cíli.

 

Podoby ohně:

 • Plamen svíčky - Mudrc: vytváří příjemnou atmosféru, dává světlo
 • Ohniště, krb - Král: dává teplo a je k užitku
 • Lesní požár - Válečník: zachvacuje, destruuje, je silný, agresivní a těžko uhasitelný

 

ZEMĚ = hmota

Zdravotně zastupuje nohy, kosti, rozmnožovací orgány a hmat.

Klíčová slova:

Praktická

Materialistická

Zemitá

Potřebuje jistotu

Realistická

Produktivní

Metodická

Náročná

Pečlivá

Pořádná

Trpělivá

Vytrvalá

Stálá

Spolehlivá

Stabilní

Zem je těžká, stálá, spolehlivá, pevná, léčivá a krásná. Združuje energii vody, ohně a vzduchu, dává jim pevnost, stálost, vyrovnanost, tvar a tělo. Z hlediska mysli reprezentuje paměť, vědomosti a poznání.

Vlastnosti živlu země:

- zásadovost, spolehlivost, pevnost, věrnost

- krása, pestrost, rovnováha

- starostlivost, léčivá energie (orientace na zdraví)

- stálost, spolehlivost, láska k domovu, rodině, dětem a k hmotě, věrnost, uspořádanost, pracovitost

- ctižádostivost, náhlé zlomy, hrdost, potřeba pocitu užitečnosti a váženosti

- praktičnost, potřeba stability a stálosti

- lhostejnost ke změnám, požitkářství, ztráta duchovnosti, materiálnost

- realizace

- strach ze změn, zkostnatělost, zatrpklost, tvrdošíjnost

 

Astrologické přiřazení: Býk, Panna, Kozoroh

Býk je nejzemštější ze zemských znamení - silně materialistický, vlastnický, flegmatický, tvrdohlavý, neochvějný.

V Panně je země mentálnější a méně tíživá - i když je praktická a žádný snílek, přesto je myslitel.

V Kozorohu dosahuje země svého ideálního výrazu jako znamení vůdce, generála, náčelníka štábu - toho, kdo hýbe a otřásá světem.

 

Chování země:

Země je nejtěžší prvek a míří dolů. Je na rozdíl od ostatních živlů hmatatelná a pevná, a protože si umí zachovat jednu nabytou formu, symbolizuje stálost a trvání.

Je stabilní a nepohyblivá. Je tvrdá, stálá a věčná. Sázíme do ní rostliny pro naši obživu, vyšlapáváme do ní cesty. Jsme schopni ji zpracovat a dát jí jinou formu, vyžaduje to však práci, píli a vytrvalost. Co z ní vyrobíme, má dlouhou životnost. Může být plodná, úrodná i kamenitý suchopár.

 

Lidé země:

Energie země je mohutná, v úzkém vztahu s fyzickou rovinou a smysly. Zemská znamení jsou známá svou střízlivou praktičností, chtějí výsledky a mají dost trpělivosti a sebekázně, aby jich dosáhly. Mají vrozené porozumění pro svět a jeho mnohotvárnost a také sílu vytrvat, dokud svého cíle nedosáhnou. Trvá jim dlouho, než se rozhýbou, ale zřídka se vzdávají, bez ohledu na to, jak těžká nebo únavná cesta je před nimi. Země vychází s vodou, s ohněm hůř, ale přitahuje ji, avšak vzduch jí připadá jako z úplně jiné planety. Země a vzduch si málokdy rozumějí.

Člověk s tímto živlem je stabilizovaný, zpomalený, důkladný a vázaný. Důležité pro něj je vše hmotné a hmatatelné. Také to, co podporuje hmotné statky: postavení a zaměstnání. Pocit tlaku hmoty, kterou je nutno zpracovat, hromadit nebo nést. Spoléhá na praktický rozum a konkrétní věci. Disponuje spolehlivostí, pílí, trpělivostí a pořádkem. Hledá jistotu. Trvá mu dlouho než se přizpůsobí. Je většinou klidný, mlčenlivý a trpělivý. Když se dá do pohybu, má to setrvačnost – trvá dlouho než se vrátí do klidu (např. hněvá –li se).

 

Podoby země:

 • Prales - Milenka (poživačnost): životem překypující, vlahá, kyprá, bohatá. Život bují aniž o něj pečujeme – je však dravý a vládne v něm boj o přežití.
 • Pole – Světice (rolník, řeholník): dává život, ale je závislá na péči a práci.
 • Hory – Poustevník: krutý, drsný, nehostinný život vyžaduje odříkání a tvrdou morálku. Přežití vyžaduje rozvahu a skromnost.

 

VODA = city

Zdravotně zastupuje břicho a chuť.

Klíčová slova:

Náladová

Citlivá

Zranitelná

Sentimentální

Empatická

Reaktivní

Závislá

Vyživující

Ochranářská

Tajnůstkářská

Osobní

„tekoucí“

Intuitivní

Imaginativní

Pasivní

 

Voda je studená, hluboká, pronikavá, čistá, tmavá, citlivá na energii. Paraelou pro živel vody je podvědomí, hluboké, tiché, neprozkoumatelné, ukazuje i aspekty moudrosti.

 

Vlastnosti živlu vody:

- zdroj myšlenek, hluboké moudrosti, abstrakce, meditace, jistá pasivita.

- únik z reality, nepraktičnost, bláznivost, citový a subjektivní pohled na věci

- zdroj jednoty a čistoty idejí bez rozporů, svatost, skromnost, pronikavost

- idealizování, perfekcionalismus, empatie, potřeba pochopení a spojitosti

- orientace na jiné, svědomí, citlivost, sebeobviňování, sklíčenost, nerozhodnost

- zdroj pokoje, ticha a hudby a lásky, sebeobětování

- uzavřenost, plachost, poddajnost, postupné změny (promáčení)

- je zdrojem a nositelkou čistoty a svatosti, očišťování

- je zdrojem života a hlubokých citů (všechno živé vychází z vody)

- negativně způsobuje  úplný rozklad a zničení, odplavení, burácení

 

Astrologické přiřazení: Rak, Štír, Ryby

Rak je Matkou nás všech - mateřskou ústupnou, pečující, opatrující, živící - lůnem života samotného.

Ve Štíru proudí voda v bezedné hloubce - tajemná a naplněná neznámým. Z jejích temných hlubin vystupují podivné bytosti nevědomé duše.

V Rybách je voda nejvíce ve svém vlastním živlu. Rybám vládne Neptun, vládce moří, a domovem Ryb je říše citu, to nikdy neustávající proudění vnitřního života.

 

Chování vody

voda je plynoucí, intuitivní, imaginativní. Míří vždy dolů a má sklon šířit se vodorovně. Dokáže se snadno přizpůsobit jakékoli formě, potřebuje však k tomu nádobu. Voda proniká látkami a rozpouští je.

Bez vnějších příčin je v klidu, ale reaguje na sebemenší okolní dění – alespoň zachvěním. Dovede se i rozbouřit a způsobit katastrofy. Je těžká, zná jen jeden směr – dolů. Přitahují ji hloubky, proniká kam může, tlakem. Když nemůže téct, zůstává v klidu, čeká, pak se začne vypařovat a tvoří mraky. Koloběh vody v přírodě je obrazem koloběhu života – bez vody není plodnosti. Ve vodě předměty vidíme zkresleně. Voda nadnáší, avšak brzdí pohyb, tlumí zvuky. S hloubkou roste tlak. Je schopná měnit formu.

Energie vody plynule proudí a v životě vodních lidí hrají velkou roli různé nepostižitelné věci.

Lidé vody:

Lidé vody jsou intuitivní, vnímaví a imaginativní, jsou dokonale naladěni na city - své vlastní i jiných lidí. Vodní znamení mají hluboké city, a jejich citové reakce mohou sahat od krajního soucitu po totální sebelítost. Jsou si jasně vědomi nevědomých duševních pochodů, které ostatním připadají nejasné a podivné. Oni vědí. Odkud toto jejich vědění pramení, možná nevědí - ale důvěřují svým vnuknutím a jednají podle nich, někdy nezávisle na své vůli, v rozporu s obvyklou realitou. Jsou to mystikové a snílkové, jsou ve spojení s hlubšími dimenzemi života, i když toto spojení nemohou dokázat. Plynou jako voda - dovnitř a ven. Jsou ponořeni do hloubky svého nitra, zmítáni neviditelnými proudy sem a tam. Voda táhne k vodě, ale příliš mnoho vody má sklon vytvářet ostrovy - pocity osamocenosti. Voda dobře vychází se zemí, se vzduchem hůře, ale přitahuje ji. Oheň způsobuje, že voda vře, cítí se nepříjemně, ale voda může oheň uhasit.

Člověka s tímto živlem reprezentuje vášně, náruživosti, touhy a chtíče. Škála od utrpení a sebeobětování až k bláznivému štěstí. Radost i žal. Je schopen proniknout do duše cizích lidí, chápat je a mít s nimi soucit. Nebezpečí závislosti – být nebo nás učinit. Jedná subjektivně, vlastní pravda je závislá na emocích. Také nebezpečí tápání (pára) – únik z reality, snílkovství, drogy. Také však fantazie, sny – umělecká činnost.

 

Podoby vody:

 • Rybník – Matka: voda je klidná, stálá. Má pevné okraje, je izolována (jako rodina). Hladina je pokojná.
 • Řeka – Dítě (nadšenec): je v pohybu, směřuje od pramene k moři. Napřed jen zurčí a je příjemný, pak nabírá na síle. Vytváří soutoky. Může být dravá.
 • Moře – Fantasta (snílek a badatel): na pobřeží vlídné, průzračné a teplé, v hloubce temnota, chlad a nevyzpytatelnost. Od obzoru k obzoru nic než voda, vše je jen smítkem na hladině. Schopnost tvořit destruktivní vlny.

 

VZDUCH = myšlení

Zastupuje plíce, sluch, čich a intelekt.

Klíčová slova:

Intelektuální

Zvídavý

Pojmový

Syntézující

Bystrý

Objektivní

Nestranný

Nerealistický

Nerozhodný

Povídavý

Reagující

Kooperativní

 

Vzduch je neviditelný, jemný, lehký jako vánek, má orientaci,vůni a je pohyblivý, příjemný, zázračný, uvolněný, ale i bláznivý. Všeobecně můžeme povědět, že má vztah k mentálnímu myšlení (intelekt) a k inspirování ducha.

Hlavním rozdílem proti ohni je to, že je téměř nevnímatelný a může mít různý směr pohybu, který určuje směr jeho působení. Právě směr pohybu ho činí zázračným, protože je schopný uspořádat chaos, uskutečnit určité cíle a zprostředkovat informaci. Víme, že koloběh vody v přírodě je řízený vzduchem a uskutečňuje střídání energií vody a ohně. Paradoxní je i to, že představuje nejjemnější, a přece v jistém smyslu nejmocnější živel. Silně podporuje živel vody i živel ohně.

 

Vlastnosti živlu vzduchu:

- lehkost, jemnost, pohyblivost, vyrovnanost, obratnost, půvab

- komunikativnost, zprostředkovávání informací, potřeba svobody a inspirace

- povrchnost, stranickost, kariérismus, společenskost a společenské angažování

- okamžitý rozhled, uvolněnost, operativnost, originalita, pronikavost

- rafinovanost, lehkomyslnost, drzost, namyšlenost, nemorálnost, nestálost

 

Astrologické přiřazení: Blíženci, Váhy, Vodnář

Blíženci jsou nejvzdušnějším ze vzdušných znamení - nejabstraktnější a nejintelektuálnější, živí se informacemi všeho druhu, jako se pták živí hmyzem, bobulemi a semínky.

Ve Váhách se vzdušná energie přeměňuje ve vyrovnávání vztahů všeho druhu zvažují, přemýšlejí, uvádějí do vztahu.

Ve Vodnáři je vzduch nejstabilnější - plodí myšlenky, přeměňuje myšlenky v reálné projekty.

 

Chování vzduchu:

Vzduch je prchavý, svobodný, nehmatný. Vzduch neinklinuje k žádnému určitému směru, je ovšem snadné uvést jej do pohybu. Je neuchopitelný, ale stará se o kontakty mezi věcmi, například jako médium přenášející zvukové vlny.

Vzduch je všude, je pohyblivý, má tendenci se roztahovat a proniknout, kam může. Nevniká však násilím. Nelze ho chytit, uchopit. Nemá žádnou barvu, nevidíme ho, pouze cítíme. Je potřebný k životu. Je symbolem volnosti a lehkosti.

 

Lidé vzduchu:

Energie vzduchu je efemérní, v neustálém pohybu, jako vanoucí vítr. Sféra vzduchu je sférou mysli, osvobozené od všech fyzických omezení (představte si, že dovedete létat). Je to nehmotná oblast, kde tvar ještě neexistuje a je pouze "v mysli", nicméně je přesvědčivý. Myšlenky musejí předcházet materializaci. Každá budova na zemi nebyla kdysi ničím víc než jen představou v mysli architekta - pouze pomíjivým nákresem na papíře - předtím, než byla přeměněna v tvrdou realitu kamene, cihel a malty. Vzdušná znamení kladou důraz na teorii a pojmy, což je vede k verbálnímu projevu, obvykle skrze abstraktní diskuse. Vzduch si rád udržuje odstup od "chaotických" lidských emocí, raději o nich mluví, než je prožívá. Vzduch má nejraději jiný vzduch, ale spolu nic neudělají. S ohněm vychází dobře, s vodou hůře, ale přitahuje ho. Země vzduch nudí, nebo vzduch má sklon k nedostatku empatie.

Člověka s tímto živlem je pohyblivý až roztěkaný, živé inteligence a mnoha zájmů. Chce vše vědět a při všem být. Má dobrou představivost, vnímavost, dovede vymýšlet, snaží se jít nejrychlejší cestou. Má množství cílů, ale často žádný určitý, mění je. Je zvědavý a rád diskutuje. Myšlenka je důležitější než forma, nápad než uskutečnění, teorie je víc než praxe.má nerad důkladné záležitosti a city. Je jako velká plocha – „situace plná možností“.

 

Podoby vzduchu:

 • Stojatý vzduch – Soudce: neruší, ale může být vydýchaný a těžký. Je neslyšný – dává prostor pro komunikaci. Může se schylovat k bouři – „něco visí ve vzduchu“.
 • Vítr – Posel: je rychlý, nespoutaný. Mění podobu. Může být osvěžující i nepříjemný. Přináší rušivé zvuky, ztěžuje komunikaci.
 • Tornádo – Blázen: chaos, nezkrotnost, síla. Nese s sebou změny. Působí zvrat. Boří a ničí vše, co stojí v cestě.

 

Jak zjistit svůj živel?

 

To, jaké živly jsou zastoupeny ve vaší charakteristice můžete zjistit pomocí astrologie. Je to jedna z prvních věcí, které si většinou astrolog všímá, protože zastoupení jednotlivých živlů představuje jednou ze základních charakteristik, které nám horoskop může poskytnout.

Pro hodnocení zastoupení živlů a s nimi korespondujících psychických funkcí je zásadní informací počet planet ve znameních příslušných živlů.

Pokud si nedokážete zastoupení živlů v horoskopu vyhodnotit sami, můžete se obrátit na nějakého astrologa, nebo se o to pokuste sami.

 

Na stránkách:

http://stary.astromat.cz/

si zadejte výpočet nativního horoskopu.

Pak si všímejte v jakém znamení jsou jednotlivé planet a přikročte k výpočtu.

Některé planety mají větší důležitost a proto i to, v jakém jsou živlu má větší váhu.

 

Postupujte v tomto pořadí:

živlu, ve kterém je Slunce, Měsíc a Ascendent - dejte 3 body

živlu, ve kterém je Merkur, Venuše, Mars a Medium coeli - dejte 2 body

živlu, ve kterém je Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluto a uzel - dejte jeden bod

 

Sečtěte, kolik bodů ten který živel nasbíral a máte přibližnou představu o tom, jak jsou živly v povaze majitele horoskopu zastoupeny.

 

Příklad.: datum narození 26.8.1982 v 10:30 v Praze.

Slunce

3 body

Panna

země

Luna

3 body

Střelec

oheň

Ascendent

3 body

Váhy

vzduch

Merkur

2 body

Panna

země

Venuše

2 body

Lev

oheň

Mars

2 body

Štír

voda

Medium coeli

2 body

Rak

voda

Jupiter

1 bod

Štír

země

Saturn

1 bod

Váhy

vzduch

Uran

1 bod

Střelec

oheň

Neptun

1 bod

Střelec

oheň

Pluto

1 bod

Váhy

vzduch

Uzel

1 bod

Rak

voda

 

země: 3 + 2 + 1 = 6 bodů

oheň: 3 + 2 + 1 + 1 = 7 bodů

vzduch: 3 + 1 + 1 = 5 bodů

voda: 2 + 2 + 1 = 5 bodů

 

Jedná se člověka s poměrně vyrovnaným zastoupením všech živlů. Nejvýraznější je živel ohně a země.

 

Pozn.: OBVYKLE PŮSOBÍ NEJSILNĚJI ŽIVEL TOHO ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU, VE KTERÉM SE NACHÁZÍ SLUNCE!

Např.“ Slunce ve Vahách = charakter dané osoby odpovídá živlu vzduchu.

 

Výše zmíněný výpočet berte pouze orientačně, astrolog totiž bere v potaz i to, v jakých znameních (a tedy i živlech) jsou také domy horoskopu.


Jestliže jsou živly v rovnováze, znamená to vyváženou povahu.

Když živel zcela schází nebo je jen slabě zastoupen, je to také důležité. Naznačuje to povahu, která má nedostatek vlastností toho živlu: bez ohně, bez země, bez vody nebo bez vzduchu.

S oblastí chybějícího/málo zastoupeného živlu zachází člověk obtížněji nebo k němu nemá vztah. Může to být stinná stránka: co pokládá za špatné nebo si s tím neví rady, odkládá sem. Nebo ho tato oblast naopak přitahuje.

Ve skutečnosti není žádný živel chybějící, nýbrž skrytý!

 

U chybějícího živlu je důležité, jaké postavení v horoskopu zaujímá planeta pro něj nejtypičtější – může tento živel vyvážit, nebude tak markantní. Přesto se konfrontaci s ním nevyhneme.

 

Jeden dominantní živel (5 planet a více)

Bývají to velmi výrazné, někdy možná příliš extrémní a jednostranné typy. Dominance jednoho živlu je v horoskopech často spjata s jiným neobsazeným živlem.
Oheň - nadšení a plné nasazení pro to, co člověk dělá (zápal), aktivita, schopnost vyjadřovat a prosazovat své postoje, emocionalita, individualismus, vznětlivost, prchlivost a agresivita. Sklon ovládat své okolí a přeskakovat z jedné věci na druhou. Může jim být zatěžko vnímat ostatní jako jedince s vlastními přáními a potřebami.
Země - objektivita, pragmatismus, racionální řešení konkrétních věcí, soustředěnost na detaily, metodičnost, zodpovědnost, stálost. Bývají rigidní, stereotypní a nepružní. Zabývání se konkrétními detaily a hmatatelnými výsledky. Zaměření na to, co lze poznat smysly.
Vzduch - vynikající adaptabilita na okolní prostředí, komunikace, přenos informací, formulace myšlenek a hodnot intelektuálním způsobem. Bývají ovšem povrchní, prchaví, roztěkaní, nespolehliví, nepraktičtí (jejich nápady nemusí být často reálné) a nad jiné trpí žvanivostí. Žijí „hlavou“. Pídí se po vědomostech a komunikaci. Mohou působit neosobně.
Voda - lidé velice citliví, emocionální, s hlubokým vhledem do nitra věcí, s intenzivním prožíváním, schopností souznění a empatie. Mají smysl pro přirozený plynulý běh věcí, jsou velice univerzální. Bývají často pasivní, proplouvající životem, přecitlivělí, dotýkají se jich i ty nejmenší životní zvraty, skoky a otřesy. Mohou se ztrácet ve svých citech a pocitech, problémy se sebevymezením. Mohou se stahovat do sebe. Často mediální nadání.

Deficit jednoho živlu

Doprovází obyčejně dominanci jednoho nebo dvou živlů jiných. Bývá to velice zásadní informace, neboť neobsazený živel (inferiorní funkce) vyvolává silný vnitřní tlak směřující k jeho naplnění (zvědomění). Neobsazený živel ukazuje na typ reakcí a zkušeností, které nemáme přirozeně zažité a kterým se dlouho a těžko učíme. Často si tak tito lidé vybírají životní poslání a profese, které s tímto živlem významně korespondují.

Oheň - potřeba probouzet v sobě individuální aktivitu, tvořivost, nadšení, průbojnost. Někdy je tu nucená aktivita, veselí.
Země - schází mnohdy rozvaha, zodpovědnost a stabilita. Jsou to lidé, kteří bývají manipulovatelní. Nedostatek zemského živlu se může projevovat spekulováním, lpěním na předsudcích a formalitách.
Vzduch - chybí obvykle schopnost adaptace, jsou tu horší vyjadřovací schopnosti. Často inklinují k činnostem, které vyžadují intelekt a zpracovávání informací - hlad po četbě, informacích.
Voda - obtížně pronikají pod povrch věcí, mohou trpět pocity nenaplněnosti, bezvýznamnosti a absurdity života. Mohou být poněkud necitliví, naivní a také fanatičtí (Hitler).

Dominance dvou živlů

To bývá stav napětí a přetahování se, kdy ani jeden živel (funkce) není dominantní. Dochází tu k prolínání a někdy neočekávanému a nepředvídatelnému střídání dvou přístupů:

oheň - voda sinusoida, náladovost, střídání aktivity s pasivitou, smíchu s pláčem, nadšení se skepsí
oheň - vzduch raketa, turbo, nadšení, iniciativa, spousta úsilí často přijde v niveč - malá reálnost
země - voda vážnost, hloubka, vnitřní síla, stabilita, plodnost, zakořeněnost, ulpívání
vzduch - voda imaginace, umělecké sklony, jemnost, prchavost
oheň - země veliká síla, soustředěný tlak, pokud je energie příliš spoutaná, dochází k explozím
vzduch - země objektivita, odstup, nezúčastněnost, realismus, praktické dovednosti

Bez výrazné dominance živlů

Doplňující informace můžeme získat z obsazení kvartálů a kvadrantů horoskopu. Obecně jsou to však lidé univerzální (C.G.Jung), bez výraznějších extrémů ve svých projevech, někdy poněkud nevýrazní.


 

živly a povaha podrobně

 

ŽIVEL V PŘEVAZE

 

Oheň v převaze

Převaha ohnivých znamení značí dobrou náladu, nadšení a přímost. Ohnivá povaha vyzařuje energii. Tento člověk potřebuje svobodu sebevyjádření a obvykle trvá na svých názorech. Je to důrazná, osobitá a činná povaha. Jeho energie povzbuzuje více ospalé povahy, ale často příliš namáhá povahy citlivé nebo zdrženlivé. Je to dobromyslný, veselý a štědrý člověk, který je obvykle také velmi výraznou osobností. Je sebevědomý, často nedůvěřuje schopnostem ostatních a ignoruje jejich rady. Přes tento nedostatek je vůdcovským typem. Obdiv a uznání jsou pro něj důležitější než peníze. Jeho upřímnost je poněkud naivní a dětinská a myslí si, že ostatní jsou právě tak přímí jako on.

 

Země v převaze

Země v převaze značí opatrnou, konvenční a spolehlivou povahu. Je to typ, který žije podle zdravého rozumu, je praktický a stabilní. Zajímá se více o tělesný nežli duchovní blahobyt. Je to zodpovědný člověk, i když poněkud nepružný a puntičkářský. Je pracovitý a má nadání pro organizaci a budování. Proto se dobře uplatní v obchodním podnikání. Nemá rád rizika a nepředvídatelné okolnosti. Může to vést k nedostatku představivosti a úzkostlivému dodržování pravidel.

 

Vzduch v převaze

Vzduch v převaze značí zdůrazněné myšlení, nápaditost a intelektuální zájmy. Tento člověk je objektivní a hledí na život s odstupem. Má výborné duševní schopnosti, ale není vždy schopen uskutečnit své plány, protože není dostatečně praktický. Je racionální a logický, nedělá časté omyly a má smysl pro spravedlnost. Je to společenský člověk, který a má rozličné zájmy a snahu o vzdělání.

 

Voda v převaze

Voda v převaze značí citově založenou povahu, která chápe své emoce a jemné odstíny svého okolí, které u  jiného člověka uniknou pozornosti. Tato povaha vnímá a chápe život svými emocemi a intuicí. Nesnaží se porozumět věcem intelektuálně, ale reaguje citovým způsobem, což mu přináší blažené štěstí nebo zoufalství. Je to člověk, který potřebuje blízké citové vztahy a povrchní poměry ho činí nešťastným. Je romantický, sentimentální a milující. Potřebuje stabilní a jisté pouto se svým partnerem. Takto může být velmi starostlivým, pečujícím rodičem a vlastnickým vůči partnerovi. Má nadání pro umění, protože nachází sebevyjádření emocionálním způsobem. Je to nestálá a náladová povaha, která má poněkud subjektivní, leč pevné názory.

 

NEDOSTATEK JEDNOHO ŽIVLU

 

Nedostatek živlu se jeho nositelé většinou snaží nějak překonat, což může vyvolávat dojem, jako by u nich byl tento živel obzvlášť silný. Vše, co je s chybějícím živlem spojeno může člověk odsouvat nebo ho to naopak neobyčejně přitahuje. Proto si člověk může v oblasti daného živlu na sebe nabrat neobyčejně mnoho úkolů.

Ve skutečnosti je chybějící živel pouze skrytý, je tedy obtížněji pochopitelný.

 

Nedostatek ohně

 

Pesimistický

Apatický

Nezúčastněný

Deprimovaný

Bez motivace

nevzrušený

 

Nedostatek ohně obvykle znamená, že tento člověk se potřebuje snažit vést více aktivní život. Schází mu životnost a vášnivost ohnivých znamení. Neznamená to, že nevede příjemný život. Je více subtilní a citlivý, obvykle hledící do svého nitra. Není příliš odvážný a má sklon podceňovat své schopnosti. Často dává přednost podřadné nebo pomocné roli. Tvořivé nebo emocionální sebevyjádření mu dělá potíže. V některých případech, zejména ve sportu, mu vědomá snaha o ohnivější sebevyjádření přinese úspěch za cenu nesmírné námahy, ale bez nadání.

Pro tyto lidi dělá někdy velký problém se projevit a prosadit. Kolísají mezi sebepopíráním a teatrálností. Mohou podléhat hektické činnosti a na druhé staraně se utápět ve vlastní minulosti. Inspiraci nebo motivaci hledají u druhých – chybí jim vlastní nadšení. Často jsou pasivní, nemají dostatek motivace.

 

Nedostatek živlu se může někdy částečně kompenzovat jinými faktory horoskopu.

Kompenzace nedostatku ohnivého živlu:

 • Mars v ohnivém znamení, zvláště v Beranovi
 • Silně postavený Mars
 • Mars v ohnivém domě nebo jako vládce1.domu
 • Mars v konjunkci se Sluncem, Lunou nebo Jupiterem
 • Jupiter ve Střelci
 • Zdůraznění kardinálních znamení

 

Nedostatek vzduchu

 

Subjektivní

Zkoumavý

Nesouvislý

Izolovaný

Jednoduchý

 

Nedostatek vzduchu znamená, že tento člověk se potřebuje naučit být více přizpůsobivý a využívat své duševní schopnosti více tvořivým způsobem. Značí to nedostatek důrazu na duševní činnost v každodenním životě. Neznamená to nedostatek inteligence, jenom nedostatek ocenění vzdělání jako takového. Častokrát tento člověk nemá velmi dobré komunikační schopnosti a může působit poněkud záhadným nebo tajemným dojmem. V některých případech to vytváří nesmělou povahu, která se snaží vynahradit svůj nedostatek zvýšenou pracovitostí. Dobrou stránkou této povahy je schopnost dorozumívání na citové, tělesné nebo psychické úrovni. Často bývá neobjektivní, proto má potíže s plánováním svých úkolů a má sklon chybovat.

Tito lidé často cítí touhu po mezilidských vztazích, ale protože si připadají izolovaní a nepochopení dávají přednost písemnému nebo nonverbálnímu vyjadřování. Jsou nedůvěřiví vůči intelektu, učí se ze zkušenosti. Schází jim objektivita, učí se chápat jen prostřednictvím reakcí ostatních.

 

Nedostatek živlu se může někdy částečně kompenzovat jinými faktory horoskopu.

Kompenzace nedostatku vzdušného živlu:

 • Merkur ve vzdušném znamení zvláště v Blížencích
 • Merkur ve význačném postavení
 • Merkur ve vzdušném domě nebo vládce 3.domu
 • Merkur v Panně
 • Merkur v konjunkci se Sluncem, Uranem nebo Venuší
 • Venuše ve Vahách
 • Zdůraznění proměnlivých znamení

 

Nedostatek vody

 

Ovládající se

Uzavřený

Netečný

Neosobní

Nejistý

Nepřístupný

 

Nedostatek vody značí člověka, který má potíže s porozuměním hlubšího smyslu událostí a okolností. Schází mu emocionální intenzita. Neznamená to, že je docela bezcitný, spíše to znamená, že jeho city nejsou hluboké, nebo že nejsou snadno vybuditelné. Tento člověk nevytváří velmi blízké vztahy s ostatními a emocionální požadavky bližních v něm vytváří pocit ohrožení nebo zadušení. Snadno se vykřeše z nesnází v osobních vztazích a zklamání nepřeroste v depresi. Tato povaha má své pozitivní stránky, ale může působit chladným a vzdáleným dojem. Schází jí intuice, které stejně nedůvěřuje.

Tito lidé často hledají smysl života v duchovnu nebo univerzáních pravdách, aby tak čelili emocionální prázdnotě. Problémy s nazavováním vztahů a projevováním citů se mohou projevit vztahy s nadměrně emocionálními lidmi nebo závislostí na vzrušení a intenzitě. Většinou nejsou schopni vnímat pocity ostatních – citlivost dokazují tím, že své bližní opečovávají.

 

Nedostatek živlu se může někdy částečně kompenzovat jinými faktory horoskopu.

Kompenzace nedostatku vodního živlu:

 • Luna ve vodním domě nebo vládce 4.domu
 • Luna ve význačném postavení
 • Luna v konjunkci se Sluncem, Neptunem nebo Plutem
 • Zdůraznění proměnlivých znamení.

 

Nedostatek země

 

Nepraktický

Nesoustředěný

Nestabilní

Neproduktivní

Opatrný

Nezakořeněný

 

Nedostatek země značí těžkosti v praktickém každodenním životě. Tato povaha má sklon vyhýbat se zodpovědnosti, má potíže s organizací a vyhotovením projektů a úkolů. Častokrát má tento člověk dětinský odpor k povinnostem a potřebuje pomoci s nejjednoduššími úkoly. Nemá příliš zájem o materiální a finanční záležitosti. V některých případech má jeho snaha o lepší organizaci za výsledek puntičkářství, ale většinou nedostatek země značí nedostatek praktického zdravého rozumu.

Tito lidé často vyvíjejí dovednosti, které nejsou prakticky použitelné. Často střídají zaměstnání. Anebo naopak přikládají přehnanou důležitost všemu praktickému. Aby se „uzemnili“ mohou se upínat na rigidní každodenní rutinu nebo se křečovitě drží nějakého zaměstnání nebo vztahu.

 

Nedostatek živlu se může někdy částečně kompenzovat jinými faktory horoskopu.

Kompenzace nedostatku zemního živlu:

 • Saturn v zemském znamení zvláště Kozoroha
 • Saturn silně postavený
 • Saturn v konjunkci se Sluncem, Merkurem nebo Marsem
 • Merkur v Panně
 • Venuše v Býku
 • Zdůraznění fixních znamení

 

KOMBINACE DVOU ŽIVLŮ

 

VZDUCH + OHEŇ

Bez vzduchu oheň nemůže hořet. Vzduch se ohněm ohřívá. Souhra elementů je důležitá pro život.

 • pozitivní myšlení, idealismus
 • naděje, plány
 • schopnost dát impuls k realizaci plánů
 • optimismus
 • důležitost budoucnosti, pohled vpřed
 • rychlé jednání, hodně účinností
 • dobrá schopnost vyjadřování
 • nedostatek smyslu pro realitu
 • zanedbávání citů a tělesných potřeb
 • málo smyslu pro vytrvalou práci
 • nedopřát si klid pro regeneraci

 

Oheň a vzduch vytváří idealistickou, snaživou a pozitivní povahu. Má výborný smysl pro humor a komunikační schopnosti. Avšak i při nejlepších úmyslech tento člověk není docela realistický. Má schopnost uskutečnit své nápady, ale zanedbává své emocionální, materiální nebo tělesné potřeby. Oheň a vzduch je velmi tvořivá kombinace, ale má nedostatek vytrvalosti. Přestože má dostatek nadšení a energie, není soustředěná a může tak dostat do stavu trvalého vyčerpání.

ZEMĚ + VODA

Voda sama nemá formu, ale může se udržet a téct díky formě tvořené zemí. Země může vodě poskytovat hloubku. Voda může zemi vymílat. Spolu mohou vytvořit také nepříjemné bláto.

 • hloubka, vážnost
 • vnitřní síla
 • smysl pro rodinu
 • cit pro ochranu rodiny a rodinného majetku
 • vzbuzovat důvěru
 • spolehlivost
 • výdrž, schopnost přežít v nouzi
 • požadavek jistoty, závislost na vlastnictví, penězích, povolání, dětech
 • nechat se vést podvědomými city, strachy, zvyklostmi a tlaky
 • tendence manipulovat jinými v domnění, že tím může dosáhnout jistoty
 • vázat se na minulost
 • nedostatek ideálů, víry, pozitivního myšlení
 • nedostatek komunikativních schopností
 • flegmatická a melancholická letora

 

Země a voda je povaha, která má hloubku. Je to velmi vážný člověk, který není šťastný, když nemá žádné potíže v osobním životě nebo v zaměstnání. Dělá si starosti o zabezpečení a nerad se spoléhá na ostatní. Je vytrvalý a houževnatý, překonává všechny potíže. Majetek, zaměstnání a děti jsou pro něj důležité. Má poněkud tradiční názory a může se stát, že uvízne v minulosti a obává se přítomnosti a budoucnosti. Negativní postoj k životu a nedostatek ideálů mohou způsobit potíže.

VZDUCH + VODA

Vzduch může vodu uvést do pohybu – buď jako páru nebo způsobit vlny. Vzduch je vodou zvlhčován, buď optimálně nebo příliš. Jedna z nejcitlivějších kombinací – důležitá je rovnováha.

 • schopnost imaginace, velká představivost
 • schopnost vnímání podvědomého
 • nadání nebo smysl pro umění
 • nadání pro vědy vyžadující vcítění a vyjádření pocitů slovy (psychologie apod.)
 • nadání pro jednání s lidmi v poradnách a léčebnách
 • sklony k snílkovství, fantaziím a úniku od reality
 • konflikt mezi citovou a intelektuální stránkou života
 • ovlivnitelnost

 

Vzduch a voda vytváří povahu, která má oboje, t.j. intelektuální i emocionální zaměření. Má schopnost abstraktního myšlení a současně intuitivního chápání, což přináší objektivní postoj k citům a emocím. Je to vnímavá a zasněná povaha s výbornou představivostí, která umí odborně a dovedně jednat s ostatními.

VZDUCH + ZEMĚ

Je jim společná všudypřítomnost, jinak mají na sebe navzájem malý vliv.

 • intelektuální zpracování pojmů
 • objektivita
 • praktická cesta ke konkrétním cílům
 • schopnost uskutečnit plány a ideje
 • citový odstup
 • praktická inteligence, smysl pro konkrétní věci
 • suchá logika
 • způsobilost k pracím vyžadující logické a náročné úvahy
 • nedostatek spontánnosti a citovosti a nedůvěra k nim
 • potíž se do někoho vcítit
 • potíž rozpoznat své vlastní city
 • strach z bolesti způsobené city
 • osamělost pramenící ze strachu před ztrátou svobody
 • nedostatek nadšení

 

Země a vzduch značí rozpor mezi abstraktním myšlením a praktickou orientací. Tato kombinace potřebuje správné nasměrování, při kterém může dosáhnout souladu v intelektuálním a koncepčním myšlení a praktických konkrétních cílech. Je to logická povaha, která má schopnost strávit velké množství faktů, bez toho, že by se utápěla v podrobnostech. Netrpí emocionálními problémy.

OHEŇ + ZEMĚ

Spojením vzniká magma, sice ohrožuje, ale mění krajinu a obohacuje ji o nové prvky. Tvořivá a produktivní kombinace – spojuje iniciativu a kreativitu se smyslem pro konkrétnost a realizovatelnost. Hrozí však „převálcování“ všeho kolem.

 • „pud“ seberealizace a výdrž
 • nadšení
 • praktické založení
 • trpělivost a víra
 • disciplína
 • optimismus, uspokojení z práce
 • rovnováha mezi sobectvím a skromností
 • velkorysost spojená s plánovitostí a nebo úsporností
 • samostatnost
 • snaha vykonat něco v reálném světě
 • hrubost
 • necitovost
 • zanedbávání duševního života
 • bezohlednost k vlastnímu tělu
 • snaha jiné dogmaticky poučovat
 • agrese.

 

Oheň a země je tvořivá kombinace. Oheň poskytuje činnost, zatímco země vyhledává hmatatelné výsledky. Země přináší podporu pohonnému sebevyjádření ohně. Bleskurychlé inspirace ohně jsou uzemněné zemí a tím je možné ušetřit a usměrnit energii. Tato kombinace má jeden problém - bezohlednost. Nic a nikdo nesmí stát v cestě k dosažení cíle. Člověk s touto kombinací živlů obvykle potřebuje věnovat pozornost rozvoji ideálů a svému vnitřnímu životu. Tak či onak je to stabilní, spolehlivý a produktivní člověk.   

VODA + OHEŇ

Oheň může přivést vodu do varu – změna skupenství. Pokud není voda v nádobě – oheň uhasí. Problematická kombinace, při bezprostředním kontaktu se oba tyto živly okamžitě mění. Oba přinášejí obnovu, voda omývá staré, oheň to nechá shořet.

 • subjektivita
 • impulsivnost
 • citový, vzrušený způsob projevu
 • intenzivní a extrémní citovost
 • choulostivost
 • vztah/konflikt mezi nadějemi do budoucna a potřebou ochrany
 • vztah/konflikt mezi sobectvím a altruismem
 • vztah/konflikt mezi touhou po svobodě a závislostí
 • schopnost vyjádřit své city
 • pud pomáhat a ochraňovat
 • neovládat se
 • nedostatek disciplíny a vlastní kontroly
 • výkyvy v náladách
 • vášnivost
 • vášnivá věrnost idejím a „svým“ lidem, loajalita
 • schopnost „vybuchnout“ v neočekávaných okamžicích
 • schopnost regenerace a obnovy

Oheň a voda značí povšechný sklon k emocionálnímu, vzrušenému a impulzivnímu sebevyjádřování. Nedostatek logického, systematického myšlení způsobuje subjektivní předpojatost a neklid. Oheň a voda je kombinace, která má razanci, emocionální extrémy a překvapivou citlivost k názorům ostatních. Je to náladová povaha, která se však dobře uplatní v obtížných situacích.


použitá literatura:

Taťána Goesová: ASTROLOGIE A SEBEPOZNÁNÍ

David Starzyczný: VÝKLAD KARET PRO ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ

Richard Novotný: ÚVOD DO ASTROLOGIE

Tracy Marks: HOROSKOP A JEHO SPRÁVNÝ VÝKLAD

a internet

 

30.07.2009 23:59:55
spimajim

Co si myslíte o vykládání karet?

Nesmysl (14115 | 18%)
Nevím (13634 | 18%)
Něco na tom je (14685 | 19%)
Záleží na kartáři (15638 | 21%)
Věřím tomu (17987 | 24%)

Jaký je váš motiv k tomu, nechat si vyložit karty?

zvědavost (12314 | 11%)
pocit krize (12187 | 11%)
starost o blízké osoby (11915 | 11%)
citové problémy (12776 | 12%)
jiný důvod (11500 | 10%)

Jak se vám plní výklady kartářů?

Nic se nesplnilo (14139 | 20%)
Splnilo se minimum (14099 | 19%)
Splnila se většina (14888 | 21%)
Všechno se splnilo (14140 | 20%)

Jaká je pro vás přijatelná cena za zhruba hodinový karetní výklad?

do 200,-Kč (13939 | 20%)
do 500,-Kč (14925 | 21%)
do 1000,-Kč (13246 | 19%)

Jak často si nechám vykládat (si sám vykládám) na sebe karty?

Ještě ani jednou (11792 | 13%)
Jednou (11732 | 12%)
Jednou za rok (11560 | 12%)
Několikrát do roka (11859 | 13%)
Několikrát do měsíce (11995 | 13%)
Několikrát do týdne (12387 | 13%)

Jak nebo čím vám karetní výklad nejvíc pomohl/pomáhá?

udělal mi jasno (11587 | 13%)
uklidnil mě (11488 | 12%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one